Found: 141  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ซิมโปเซียมงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย" / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช....
ชื่อผู้แต่งซิมโปเซียมงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย (2546 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2546]
เลขเรียกHM1033 ซ322,300.72 ซ36ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความจริง?" / สุริชัย หวันแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสุริชัย หวันแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียกHN700.55.A8 ส755 2548,303.484 ส 869 พ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงใน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่อ...
ชื่อผู้แต่งรัศมี ชูทรงเดช
พิมพลักษณ์แม่ฮ่องสอน : โครงการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า, 2559.
เลขเรียกGN855.ท9 ร634 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงใน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่อ...
พิมพลักษณ์แม่ฮ่องสอน : โครงการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า, 2559.
เลขเรียกGN855.ท9 ก644 2559
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่อง...
ชื่อผู้แต่งรัศมี ชูทรงเดช
พิมพลักษณ์แม่ฮ่องสอน : โครงการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2559.
เลขเรียก930.1028 ร388ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทเกอร์ พริ้นติ้ง, 2548.
เลขเรียก301.07 ค1411ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการวาระพิเศษ พ.ศ. 2550 ณ ห้องบรรยายสุขุม ภัทราคม ตึกจุลชีววิทยา ชั้นที่ 1 วันพุธที่ 28...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการในวาระครบรอบวันเกิด 100 ปี ของศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร (2550 : มหาวิทยาลัยมหิดล)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์ 50, 2550.
เลขเรียก611.007 ก482ก 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการวาระพิเศษ พ.ศ. 2550 ณ ห้องบรรยายสุขุม ภัทราคม ตึกจุลชีววิทยา ชั้นที่ 1 วันพุธที่ 28...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์ 50, 2550.
เลขเรียกGN60 .ก64 2550
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการวาระพิเศษ พ.ศ. 2550 ในวาระครบรอบวันเกิด 100 ปี ของศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการในวาระพิเศษ ครบรอบวันเกิด 100 ปีของ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร (2550 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์ 50, 2550.
เลขเรียกWB903 ก481ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาปริญญาโท-เอกสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 1 ; วันที่ 6-7 ตุลาคม 25...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาปริญญาโท ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ครั้งที่ 1 : 2544 : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
เลขเรียกHM15 .ก64 2544
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาปริญญาโท-เอกสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 2 ; วันที่ 22-23 มิถุนาย...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาปริญญาโท ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ครั้งที่ 2 : 2545 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.
เลขเรียกHM15 .ก64 2545
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาปริญญาโท-เอกสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 4, 26-27 มิถุนายน 2547 /...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาปริญญาโท ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ครั้งที่ 4 : 2547 : นครศรีธรรมราช)
พิมพลักษณ์[นครศรีธรรมราช : สำนักศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2547].
เลขเรียกHM15 .ก64 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาปริญญาโท-เอกสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 5, 18-19 พฤศจิกายน 2548 ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาปริญญาโท ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ครั้งที่ 5 : 2548 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงานสัมมนาเครือข่าย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ และ สหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
เลขเรียกHM15 .ก64 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน / รัศมี ช...
ชื่อผู้แต่งรัศมี ชูทรงเดช
พิมพลักษณ์แม่ฮ่องสอน : โครงการสืบค้นและจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย ปางมะผ้า ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2555.
เลขเรียกDS589.ม8 ร632 2555,ภน 306 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมหลักสูตร "สังคมศาสตร์เพื่อการจัดการสารนิเทศ" / จัดโดย สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบ...
ชื่อผู้แต่งการอบรมหลักสูตร"สังคมศาสตร์เพื่อการจัดการสารนิเทศ" (2534 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2535.
เลขเรียกH35 ก528,300 ก528ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา