Found: 1,732  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ควายกับคน" ความสัมพันธ์ในสังคมไทย : ศึกษาผ่านตำนาน เรื่องเล่า ประเพณี พิธีกรรม และวิถีชีวิตควายที่...
ชื่อผู้แต่งนันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"งานวิจัยชาวบ้าน" วาทกรรมเพื่อการเคลื่อนไหวทางสังคม : กรณีศึกษา ชุมชนคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสม...
ชื่อผู้แต่งศศิธร เจตานนท์.
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"จู่ต่าเอาะ" : ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารและพฤติกรรมการบริโภคของชาวกะเหรี่ยง : ศึกษากรณีชุมชนบ้านกล้วย...
ชื่อผู้แต่งฐนันดร์ศักดิ์ เวียงสารวิน.
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ซิมโปเซียมงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย" / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช....
ชื่อผู้แต่งซิมโปเซียมงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย (2546 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2546]
เลขเรียกHM1033 ซ322,300.72 ซ36ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดำรงวิชาการ" : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี 2545 / คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกCC65 .ศ65 2545,930.1 ด496
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บัตรเครดิตกับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของคนกรุง" = Credit card : value changes to Bangkokian / อุดมพร...
ชื่อผู้แต่งอุดมพร ขันแก้ว.
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความจริง?" / สุริชัย หวันแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสุริชัย หวันแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียกHN700.55.A8 ส755 2548,303.484 ส 869 พ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อยู่ก่อนแต่ง : แนวโน้มของการเสื่อมสลายของสถาบันการแต่งงาน และความเชื่อเรื่องพรหมจารี" / โดย ฐิติม...
ชื่อผู้แต่งฐิติมา สุรัฐมาลย์.
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เมื่อคนมัน ๆ มารวมตัว" Fat Radio : พื้นที่ทางสังคมของวัยรุ่นในเมือง / โดย อภิชา จันทนะโพธิ.
ชื่อผู้แต่งอภิชา จันทนะโพธิ.
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แฮมเบอร์เกอร์--ร้อน ๆ จ้า" / ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์.
ชื่อผู้แต่งปิติฤดี ศิริสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ใน) สนาม : หนังสือรวมบทความทางมนุษยวิทยา ในบริบทของสนามที่หลากหลาย.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2557?] [2014?]
เลขเรียกGN17.3.ท9 น95 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี ; นำชัย ชีววิวรรธน์ และธิดา จงนิรามัยสถิต, แปล
ชื่อผู้แต่งแฮรารี, ยูวัล โนอาห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2562
เลขเรียกCB428 ฮ84 2562,909.83 ฮ861ย 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 = 21 lessons for the 21 century / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี, เขียน ; นำชัย ชี...
ชื่อผู้แต่งแฮรารี, ยูวัล โนอาห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2562.
เลขเรียกCB161 ฮ863,909.83 ฮ865ย 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530-พ.ศ.2555 / คณะสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
เลขเรียกAM79.ท9 ม56,709.593 ธ44ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) รวมบทความจากสนาม /[บรรณาธิการ รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2562.
เลขเรียกCC135 ย318 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา