Found: 45  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลโครงการมัคคุเทศก์ : ศึกษากรณีผ่านการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยบูรพา / อนุชิต ครื้นทอง.
ชื่อผู้แต่งอนุชิต ครื้นทอง.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก915.936 อ188ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม : ภาษาอังกฤษ / สถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2545.
เลขเรียกPE1116.T6 ก454 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลหลักสูตรและการติดตามผลผู้สำเร็จโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ ( ทางทะเลชายฝั่ง) ว...
ชื่อผู้แต่งสมหมาย บุญลอย.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต , 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย-เฉพาะพื้นที่) [videorecording]
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการนำเที่ยวประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน สำหรับยุวมัคคุเทศน์ก์ที่เป...
ชื่อผู้แต่งภัทรภร ศรีบุรินทร์
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา : บ้านเอียก หมู่ที่ 5 ตำบลสั...
ชื่อผู้แต่งสโรชา บุญศิลปไทย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมวิชาชีพมัคคุเทศก์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต / วิทยานิพนธ์ของ รจนา ศรีสังวรณ์...
ชื่อผู้แต่งรจนา ศรีสังวรณ์.
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก371.334 ร125ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมวิชาชีพมัคคุเทศก์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = A development of internet-based...
ชื่อผู้แต่งรจนา ศรีสังวรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยยึดสมรรถฐานในอาชีพมัคคุเทศก์ = Development of competency - based training...
ชื่อผู้แต่งอัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549.
เลขเรียกว 338.479 อ578ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย เรื่อง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศ...
ชื่อผู้แต่งเกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกG155.5 ก781ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศก์ในพื้นที่เฉพาะตามกรอบมาตรฐานมัคคุเทศก์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ...
ชื่อผู้แต่งสุริยา ส้มจันทร์
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 915.93 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เรื่องวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง สำหรับเยาวชนบ้านนาปัง จังหวั...
ชื่อผู้แต่งพัณณ์ชิตา เศรษฐปิติวงศ์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2560.
เลขเรียก375 พ114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้สำเร็จการอบรม ที่มีต่อหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไปของสถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรม...
ชื่อผู้แต่งอุไร มุกประดับทอง.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก338.4791 อ857ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ : กรณีศึกษา พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัด...
ชื่อผู้แต่งณพล แสงประเสริฐ.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะส่วนบุคคลของมัคคุเทศก์และขีดความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมในโครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (...
ชื่อผู้แต่งดลนภา ภาคฐิน.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก338.4791 ด144ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา