Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (2563401) / สงวน สุทธิเลิศอรุณ.
ชื่อผู้แต่งสงวน สุทธิเลิศอรุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2546.
เลขเรียกKPT3425 .ส24 2546,343.07891 ส12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / คณาธิป ทองรวีวงศ์
ชื่อผู้แต่งคณาธิป ทองรวีวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558
เลขเรียกKPT3425 ค127 2558,343.07891 ค127ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษาพื้นฐานวิชากฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว = Tourism laws / กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.
ชื่อผู้แต่งกิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550.
เลขเรียกKPT3425 .ก66 2550,915.93012 ก73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาและส่ง...
ชื่อผู้แต่งไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2535?]
เลขเรียกKPT3425 A3 1992 พ46 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ปรับปรุงใหม่ถึงปัจจุบัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2545.
เลขเรียกKPT3425 .พ46 2545,343.07891 พ371
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535.
พิมพลักษณ์กรุงทพฯ : สูตรไพศาล, 2535.
เลขเรียกKPT3425.ก28 พ371 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2543]
เลขเรียกKPT3425 .พ46 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.ท., 2551].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2549.
เลขเรียกKPT3425 .พ462 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมัคคุเทศก์ = Tour guiding / พิมพรรณ สุจารินพงค์.
ชื่อผู้แต่งพิมพรรณ สุจารินพงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.
เลขเรียกG154.7 .พ66 2551,338.4791 พ17ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาเรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพมัคคุเทศก์ พ.ศ...." / โดย คณะกรรมาธิกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554.
เลขเรียกG154 ร451 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาเรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพมัคคุเทศก์ พ.ศ...."./ โดย คณะกรรมาธิก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554.
เลขเรียกG154 .ร64 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาเรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพมัคคุเทศก์ พ.ศ...."./ โดยคณะกรรมาธิการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554.
เลขเรียกG154 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพมัคคุเทศก์ พ.ศ. ... / คณะกรรมาธิการการท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554.
เลขเรียกวจ G154 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาเรื่อง"ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพมัคคุเทศก์ พ.ศ. ..." / โดย คณะกรรมาธิกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2554].
เลขเรียกG 154 ร26 2554
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา