Found: 76  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ถึงเพื่อน--ผู้เป็นมะเร็ง" / ทยา กิจการุณ
ชื่อผู้แต่งทยา กิจการุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2548.
เลขเรียกRC261 ท121,616.994 ท16ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง103 สูตรอาหารคาวสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง / ผู้เขียน เอมอร ตรีภิญโญยศ text
ชื่อผู้แต่งเอมอร ตรีภิญโญยศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีอาร์ พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก616.994 อ56ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง202 สูตร สุดยอดอาหารยับยั้งมะเร็ง : สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างการให้เคมีบำบัด / สมนึก ช้...
ชื่อผู้แต่งสมนึก ช้างพลาย
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : บุ๊ค อิส พับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียกRC271.D52 ส253,616.994 ส253ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 อ. ทางรอดพิชิตโรคร้าย / เรื่อง, ฟ้างาย คำอโศก ; เรียบเรียงโดย, ศิริมงคล.
ชื่อผู้แต่งฟ้างาย คำอโศก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลมอน ที, 2551.
เลขเรียกRC265.6.ฟ6 ฟ62,QZ266 ฟ319 2551,294.3444 ฟ319ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง95% รักษามะเร็งผิดวิธี / มะโคะโตะ คนโด เขียน ; ศิริพร รุ่งเรืองธัญญา แปล.
ชื่อผู้แต่งคนโด, มะโคะโตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น2, 2559.
เลขเรียกRC261 ค33,616.994 ค138ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 สูตรอาหารว่างสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง / ผู้เขียน เอมอร ตรีภิญโญยศ text
ชื่อผู้แต่งเอมอร ตรีภิญโญยศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีอาร์ พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก641.5631 อ55ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกหรือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รับการรักษาในหอผู้ป่ว...
ชื่อผู้แต่งบูรยา ดีแท้.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
เลขเรียก616.994 บ748ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งของระบบทางเดินอาหาร / บุญนาค หิมพงษ์
ชื่อผู้แต่งบุญนาค หิมพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522.
เลขเรียกRC801 บ475,WY156 บ475ก 2522,616.9943 บ475ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ปัญหาทางอายุรกรรมของตับและตับอ่อน / ชฎาพร คงเพ็ชร์
ชื่อผู้แต่งชฎาพร คงเพ็ชร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
เลขเรียกWY150 ช114ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหัวข้าวเย็นเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพในผู้ป่วย มะเร็งและเอดส์ (โครงการย่อยที่ ...
ชื่อผู้แต่งสิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553
เลขเรียกRS165.H8 อ47 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟื้นฟูวิชาการด้านเภสัชกรรมคลินิคครั้งที่ 21 เรื่องเภสัชกรกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง / รัชนี เมฆมณี, บรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
เลขเรียกRC648 ก496 2540,QV743 ก495 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยอมรับตำรับอาหารจากไข่ขาวในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลอุดรธานี : Acceptance of egg white (Albumin...
ชื่อผู้แต่งลัดดาวัลย์ อัยแก้ว.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
เลขเรียกวน 616.994 ล33ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษา ประเมินค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัย โดยการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ในผู้ป่วยที่เริ่ม...
ชื่อผู้แต่งพิสุทธิ์ พรหมลิขิตชัย
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษามะเร็งกระเพาะอาหาร เปรียบเทียบลักษณะทางคลินิกและพยาธิวิทยาระหว่างผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ เฮล...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ เอกพงศ์ไพสิฐ
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาลครั้งหนึ่ง เมื่อฉันหัดเดิน = Once upon a time, when I learn to walk / วาสินี ตั้งประกอบ .
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พลัสเพลส, 2552.
เลขเรียกBQ4570.M4 ก534 2552,615.85 ก435
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา