Found: 3,269  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของซีรัมโบนจากกะทือ และฤทธิ์ทางชีวภาพ" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / ฉวี...
ชื่อผู้แต่งฉวี เย็นใจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
เลขเรียกส.ร. 571.63 ฉ173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การวิเคราะห์การแสดงออกของโปรตีน ARNTL๒ เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของมะเร็งปากมดลูก" : รายงานวิ...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ อบเชย
พิมพลักษณ์เชียงเใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกส.ร. 616.99466 พ9341ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"จาก ป้าหมอ" / สุมาลี นิมมานนิตย์
ชื่อผู้แต่งสุมาลี นิมมานนิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซี แอนด์ พี การพิมพ์, 2552
เลขเรียกRC265.6 ส74 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ถึงเพื่อน--ผู้เป็นมะเร็ง" / ทยา กิจการุณ
ชื่อผู้แต่งทยา กิจการุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2548.
เลขเรียกRC261 ท121,616.994 ท16ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มะเร็ง" : ป้องกัน รู้จัก รักษา / โดย ภารดี ทรัพย์สิริ
ชื่อผู้แต่งภารดี ทรัพย์สิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, 2545.
เลขเรียกQZ365 ภ464 2545,616.994 ภ274ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มะเร็ง" โรคไม่ติดต่อแต่ร้ายแรง / เรียบเรียง, จุไรรัตน์ แพรวพราย.
ชื่อผู้แต่งจุไรรัตน์ แพรวพราย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ และนันทนาการ กรมพลศึกษา, [2539].
เลขเรียก616.994 จ653ม 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สิเก็บเจ้าไว้ในหัวใจ...ตลอดกาล" / บรรณาธิการ ปัญจเดช สิงห์โท, วราลักษณ์ ไชยทัพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โค-ขยันมีเดียทีม, 2556
เลขเรียก923.7593 ส351
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แบบแผนการแสดงออกของยีน เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้โรคมะเร็งปากมดลูก" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจ...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ อบเชย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกส.ร. 616.9946 พ9341บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 st Thai Symposium on Supportive & Palliative Care in Cancer 24-26 มีนาคม 2553 โรงแรมเอส ดี เอเวนิว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มสหสาขาวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งแห่งประเทศไทย..., 2553
เลขเรียกWY156 T55 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 โรคร้ายพึงระวัง [จุลสาร] / โดย หมอไพร.
ชื่อผู้แต่งหมอไพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เนชั่นสุดสัปดาห์, 2549.
เลขเรียกRA ห4ส 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องจริงของผู้ป่วยที่พิชิตโรคมะเร็ง/ ธนพล ทองประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งธนพล ทองประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สัญญระหว่างบริษัท ร่วมทุนไชน่า-เจแปน เฟยดา จำกัด กับ บริษัท บิ๊กทรี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด, 2544.
เลขเรียกRC 261 ธ152ห 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ข้อสงสัย ไขปัญหาโรคมะเร็ง / โจแอนน์ แฟรงเคล เดลวิน, เลสลี บี. ไทสัน ; นุชนที เอกโกมลรัตน์, ผู้แ...
ชื่อผู้แต่งเคลวิน, โจแอนน์ แฟรงเคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียกRC263 ค769ห 2554,616.994 ค57ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องจริงของผู้ป่วยที่พิชิตโรคมะเร็ง / หวาง เจิ้น กั๋ว.
ชื่อผู้แต่งหวาง, เจิ้น กั๋ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไชน่า-เจแปน เฟยตา กับ บิ๊กทรี แอดเวอร์ไทซิ่ง, 2544.
เลขเรียกRC270.8 ห363ห 2544,QZ266 ห364ห 2544,616.994061 ห361ห3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา