Found: 54  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHomo faber : นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยโดยศิลปินสวีเดนและไทย / โดยศิลปิน : เจนนิเฟอร์ ฟอร์สเบิร์ก, เจน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกN5085.ก4 ฮ94 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIDENTIFICATION OF SELECTED JASMINUM SPECIES IN THAILAND BASED ON MICROSCOPIC CHARACTERISTICS AND RAP...
ชื่อผู้แต่งJindaporn Phithaksilp.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของเกษตรกรบ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปี 2...
ชื่อผู้แต่งประภาพรรณ คืนดี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการหนอนเจาะดอกมะลิ.
ชื่อผู้แต่งศรีสุดา โท้ทอง
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำสวนมะลิ / สมควร ดีรัศมี.
ชื่อผู้แต่งสมควร ดีรัศมี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แสงปัญญาเลิศ, 2542.
เลขเรียกSB303.J37 ส42,635.93374 ส233ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกมะลิ [electronic resource]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กิจอักษร, [254-]
เลขเรียกSB413.J37 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกมะลิ [จุลสาร] / เรียบเรียงโดย ทวีพงศ์ สุวรรณโร.
ชื่อผู้แต่งทวีพงศ์ สุวรรณโร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2542.
เลขเรียกSB ท5ม6 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกมะลิ [จุลสาร] / เรียบเรียงโดย เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ และ ทวีพงศ์ สุวรรณโร.
ชื่อผู้แต่งเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2538.
เลขเรียกSB ศ7ม6 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกมะลิ / จันทร์เพ็ญ เนตรวงศ์ษา
ชื่อผู้แต่งจันทร์เพ็ญ เนตรวงศ์ษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษตรสยาบุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกSB413.J37 จ272,635.93387 จ63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกมะลิ / สายชล มาลัยแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสายชล มาลัยแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2541.
เลขเรียกSB413.J3 ส64 2541,635.93387 ส26ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการปลูกมะลิ [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กิจอักษร, [2546?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตและการตลาดดอกมะลิ บ้านศรีงาม ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ : ปัญหาพิเศษ / ณรงค์ฤ...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ฤทธิ์ อยู่เย็น
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาต้นทุนและรายได้จากการปลูกมะลิเพื่อการค้า / บุญยัง สหเทวสุคนธ์ = A study on cost and revenue...
ชื่อผู้แต่งบุญยัง สหเทวสุคนธ์
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของดอกมะลิ (JASMINUM SAMBAC) / โดย มลิวัลย์ หาญปรีชา.
ชื่อผู้แต่งมลิวัลย์ หาญปรีชา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเคมีศึกษา ภาควิชาเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.
เลขเรียกSB303.J37 ม46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารหอมระเหยในดอกมะลิโดยวิธีแก็สโครมาโตรกราฟี = Study chemical constitue...
ชื่อผู้แต่งเอกรัฐ ธนานุภาพไพศาล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : [ภาควิชาเภสัชเคมี] คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา