Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนมอญบ้านเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็...
ชื่อผู้แต่งวิวัฒนชัย บุญญานุพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544.
เลขเรียกDS570.ม5 ว65 2544
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงนิเวศวิทยาวัฒนธรรมเกี่ยวกับ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ : กรณีศึกษาชุมชนมอญเกาะเกร็ด จั...
ชื่อผู้แต่งสมศรี ศิริขวัญชัย 2504-
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกDS570.ม5 ส45 2541,305.895930593 ส281ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของคนเชื้อสายมอญ เกี่ยวกับบทบาทของสื่อบุคคล สื่อประเพณีและสื่อมวลชนในการอนุรักษ์ว...
ชื่อผู้แต่งสุธีรา เผ่าโภคสถิตย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537.
เลขเรียกDS570.ม5 ส735 2537
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจเรื่อง การได้มา การบันทึก และการถ่ายทอดความรู้เรื่องการปั้นเครื่องปั้นดินเผาหม้อน้ำสลักสายวิ...
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ งามนิยม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544.
เลขเรียกDS570.ม5 อ45 2544
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและการธำรงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวมอญ : ศึกษากรณีชุมชนมอญบ้านลัด...
ชื่อผู้แต่งณัฐประวีณ ศรีทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกDS570.M6 ณ6ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยการศึกษาพิธีบุญกลางบ้านและพิธีทรงเจ้าของชาวมอญ : ศึกษากรณีตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จัง...
ชื่อผู้แต่งเสาวภา เชาว์ศิลป์ 2500-
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงเรียนวัดผาสุกมณีจันทร์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด, 2537.
เลขเรียกDS570.ม5 ส75 2537
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรำมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / บุญศิริ นิยมทัศน์ = Mon dance at Koh Kred, Nonthaburi province / Bu...
ชื่อผู้แต่งบุญศิริ นิยมทัศน์
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกGV1703.ท9 บ72 2543
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดกับการดำรงอยู่ของงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน / นิสาพร วัฒนศัพท์.
ชื่อผู้แต่งนิสาพร วัฒนศัพท์.
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียกTT113.ท9 น665 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 6 = Thailand-Japan in the ASEAN...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย (ครั้งที่ 6 : 2555 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย, 2556
เลขเรียกDS806 ก-อ 2556,306.0952 ท931 2556 ล.1
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ชุมชนมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / มณีรัตน์ จินุกูล = Conservation ...
ชื่อผู้แต่งมณีรัตน์ จินุกูล 2517-
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียกDS570.ม5 ม36 2544
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา