Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการประเมินระดับมลภาวะในน้ำโดยการวิเคราะห์ตัวแปรทางเคมีโดยใช้สมการถดถอยในการว...
ชื่อผู้แต่งอารียา อุบลพิทักษ์
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, [2556]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง931 491 วิชาสัมมนาเรื่องความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวบ่งชี้มลพิษสารเคมีทางน้ำ กรณีศึกษาแม่น้ำโยเบ ไนจี...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา จันทเวทย์
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, [2556]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันมลพิษสำหรับอุตสาหรรมสิ่งทอ / อนวัช สังข์เพ็ชร
ชื่อผู้แต่งอนวัช สังข์เพ็ชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2542.
เลขเรียกTD899.T4 อ162ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบขั้นขบวนการของระบบกำจัดน้ำเสียโดยวิธีชีววิทยา : เล่มที่ 1 - ความรู้พื้นฐาน = Process desig...
ชื่อผู้แต่งมั่นสิน ตัณฑุลเวศม์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.
เลขเรียกTD755 ม115ก 2525,628.3 ม215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเรื่องมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (ด้านอากาศ น้ำ ดิน เสียง ความสั่นสะเทือน ความร้อนและความเข้มแสง...
ชื่อผู้แต่งพรรนิกาญจน วังกุ่ม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย, 2552.
เลขเรียกWA30.5 พ273 2552/2,สร 354.3 อ176ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุลชีววิทยาและการจัดการมลภาวะทางน้ำและดิน = Microbiology and management for aquatic and soil poluti...
ชื่อผู้แต่งสุบัณฑิต นิ่มรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกQR111 .ส732 2552,QW80 ส823จ 2552,579.17 ส45จ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายและมาตรการการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2526.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน : โครงการผลาญชาติ / คณะผู้จัดทำข้อมูลและเรียบเรียง กลุ่มพิทักษ์รักษ์ท้องถิ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม, 2545.
เลขเรียกTD613.ท9 บ53,364.1323 บ19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องป่าฝน ปฐมฤกษ์ เกตุทัต [Text]
ชื่อผู้แต่งศิลปากร.กรมกองโบราณคดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โกรเลียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1999
เลขเรียกQP146 ก432,639.95 จ ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม / ไชยยุทธ ชีวยะ.
ชื่อผู้แต่งไชยยุทธ ชีวยะ.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎสงขลา 2542.
เลขเรียก363.739 ช96ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม / โยธิน สุริยพงศ์
ชื่อผู้แต่งโยธิน สุริยพงศ์
พิมพลักษณ์[นครราชสีมา] : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2542.
เลขเรียกTD178 ย842,363.73 ย84ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม : เอกสารคำสอน / ณภัทร น้อยน้ำใส. [text]
ชื่อผู้แต่งณภัทร น้อยน้ำใส
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2549.
เลขเรียก363.739 ณ16ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหันตภัยโลกร้อน : Global warming...เรื่องจริงที่คุณต้องรู้ / สุพัตรา แซ่ลิ่ม เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา แซ่ลิ่ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2550.
เลขเรียกQC981.8.G56 ส73,363.73874 ส46ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานเหตุการณ์มลภาวะที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เดือนตุลาคม 2535 / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : การไฟฟ้าฯ, 2535?].
เลขเรียกTD884.5 ก64,363.73 ก27ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา