Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูดซับตะกั่วของดินจากภูมิสัณฐานต่างกัน / ลาวัณย์ จันทร์อัมพร
ชื่อผู้แต่งลาวัณย์ จันทร์อัมพร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำบัดแคดเมียมที่ปนเปื้อนในดินโดยใช้หญ้าแฝก / ศิริลักษณ์ กล้าการขาย
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ กล้าการขาย
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกS592.5 ศ484ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสำรวจและตรวจสอบการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินจากการประกอบอุตสาหกรรม / สุชาติ เหลืองประเสริฐ .....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2553.
เลขเรียก363.731 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสำรวจและตรวจสอบการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินจากการประกอบอุตสาหกรรม / ส่วนมลพิษของดิน กรมโรงงา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมฯ, 2553.
เลขเรียกTD878 ค695,363.7396 ก169ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสำรวจและตรวจสอบการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินจากการประกอบอุตสาหกรรม / สุชาติ เหลืองประเสริฐ ......
ชื่อผู้แต่งสุรชาติ เหลืองประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม , 2553.
เลขเรียก363.731 ส242ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมใหม่ในการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในดินจากการทำการเกษตร โดยใช้ฟูเรียร์...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555.
เลขเรียกS593 น352 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม : ปัญหาสังคมไทย = Pollution environment : Thai social problem / สุธีลา ตุลยะเสถีย...
ชื่อผู้แต่งสุธีลา ตุลยะเสถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2544.
เลขเรียกTD174 .ส735 2544,363.73 ส44ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาประสิทธิภาพของสารดูดซับสารพิษอะฟลาท็อกซินจากแหล่งดินต่าง ๆ ในปร...
ชื่อผู้แต่งอุไร เต็งเจริญกุล
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกS592.57 อ857
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา