Found: 114  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการประเมินระดับมลภาวะในน้ำโดยการวิเคราะห์ตัวแปรทางเคมีโดยใช้สมการถดถอยในการว...
ชื่อผู้แต่งอารียา อุบลพิทักษ์
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, [2556]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง931 491 วิชาสัมมนาเรื่องความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวบ่งชี้มลพิษสารเคมีทางน้ำ กรณีศึกษาแม่น้ำโยเบ ไนจี...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา จันทเวทย์
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, [2556]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIdentification of biomarkers in green mussel Perna viridis for mercury contamination at petroleum pr...
ชื่อผู้แต่งChatree Ritthong.
พิมพลักษณ์2009.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการน้ำ-น้ำเสียและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก 7 กรกฎาคม 2534.
ชื่อผู้แต่งเอกสารการประชุมสัมมนา การจัดการน้ำ-น้ำเสีย และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (2534 : มหาวิทยาลัยบูรพา).
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาบูรพา, 2534.
เลขเรียก628.43 อ884ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจเฝ้าระวังการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีในประเทศไทย / ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ ... [และคนอื่น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ส่วนแหล่งน้ำทะเล สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2546.
เลขเรียกGC1005.3.T5 ก451 2546,579.87 ก451
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ของอ่าวไทยตอนบน ระยะที่ ... : รายงานผลการวิจั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานสมุทรศาสตร์และตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534-
เลขเรียก363.7394 ก451
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามการตรวจสอบปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียในแหล่งน้ำ คลองอู่ตะเภา ณ ตำบลบ้านหารและตำบลคูเต่า อ.หาดใ...
ชื่อผู้แต่งจีรนันท์ ขาวเชื้อ
พิมพลักษณ์สงขลา : สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏสงขลา, 2545
เลขเรียก577.64 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบางประการในแหล่งน้ำคลองอู่ตะเภา ณ ตำบลบ้านหารและตำบลคูเต่า : รายงานการวิจัย...
ชื่อผู้แต่งดรุณี เรืองถาวรพันธ์
พิมพลักษณ์สงขลา : สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏสงขลา, 2545
เลขเรียก577.64 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันและควบคุมมลพิษ / ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, พัฒนา มูลพฤกษ์ และธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ.
ชื่อผู้แต่งศิริกัลยา สุวจิตตานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541.
เลขเรียกTD194.5 ศ447,363.73 ศ447ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันและควบคุมมลพิษ = Pollution prevention and control / พัฒนา มูลพฤกษ์
ชื่อผู้แต่งพัฒนา มูลพฤกษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซิกม่า ดีไซน์กราฟฟิก, 2545
เลขเรียกTD174 พ63 2545,363.73 พ113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมเรื่อง มลพิษทางน้ำ, 19-22 สิงหาคม 2529.
ชื่อผู้แต่งการฝึกอบรมเรื่อง มลพิษทางน้ำ (2529: กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, 2529.
เลขเรียก628.16 ก492ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยคุณภาพน้ำและคุณภาพทรัพยากรมีชีวิตในน่านน้ำไทย : การสัมมนา ครั้งที่ 4 7-9 กรกฎาคม 2530 ณ จัง...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา การวิจัยคุณภาพน้ำและคุณภาพทรัพยากรมีชีวิตในน่านน้ำไทย (ครั้งที่ 4 : 2530 : สุราษฎร์ธานี)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2530.
เลขเรียก333.91 ก525กง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยคุณภาพน้ำและคุณภาพทรัพยากรมีชีวิตในน่านน้ำไทย : การสัมมนา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา การวิจัยคุณภาพน้ำและคุณภาพทรัพยากรมีชีวิตในน่านน้ำไทย (ครั้งที่ 3 : 2527 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2527.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานปลากระป๋อง โดยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชัน = Analysis of Wastewater ...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์
พิมพลักษณ์2541
เลขเรียก363.731 ข226ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และการชันสูตรโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลาน้ำจืด ณ แหล่งน้ำหนองประจักษณ์ จ.อุดรธานี ...
ชื่อผู้แต่งศรีสุภาพ พูนลาภเดชา
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2555
เลขเรียกวจ 628.161 ศ277ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา