Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDetermination of heavy metals by bismuth-carbon nanotube modified electrodes / Nantana Pikroh = การ...
ชื่อผู้แต่งNantana Pikroh.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIdentification of biomarkers in green mussel Perna viridis for mercury contamination at petroleum pr...
ชื่อผู้แต่งChatree Ritthong.
พิมพลักษณ์2009.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อวิดีทัศน์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องมลพิษทางน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนว...
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ จันทอง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกLB1044.75 ธ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงแรมภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี [text] / พนมทิพย์ ภิเศก และ สินีนาฏ ชาวนา
ชื่อผู้แต่งพนมทิพย์ ภิเศก
พิมพลักษณ์อุดรธานี : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2543
เลขเรียกวจ 628.1682 พ187ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสะสมของโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตและการแปรผันในระยะยาว ของคุณภาพน้ำบริเวณอ่าวไทยตอนใน / ปิยะนารถ ตุ้ม...
ชื่อผู้แต่งปิยะนารถ ตุ้มวอน
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสำรวจและตรวจสอบการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินจากการประกอบอุตสาหกรรม / ส่วนมลพิษของดิน กรมโรงงา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมฯ, 2553.
เลขเรียกTD878 ค695,363.7396 ก169ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ / กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2559.
เลขเรียกQD142 .ม634 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการวัดความร้ายแรงของสารอันตรายโดยใช้ปลาและแพลงค์ตอนพืชเป็นตัวประเมินผ...
ชื่อผู้แต่งวรวิทย์ ชีวาพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา, [2529?].
เลขเรียกTD380 ว281 2527,615.907 ว281ร 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในคลองโคกช้าง เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก = Tha Analysis ...
ชื่อผู้แต่งประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สถาบันราภัฏพิบูลสงคราม, 2544.
เลขเรียกQH541.5.W3 ป181ร 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษา โครงการตรวจวัดปริมาณสารหนูในน้ำดื่มของครัวเรือน ใน ต. ร่อนพิบูลย์ อ. ร่อนพิบูลย์ จ....
ชื่อผู้แต่งบรรจง วิทยวีรศักดิ์
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาพยาธิวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542
เลขเรียกTD196.A77 บ44 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษาโครงการตรวจวัดปริมาณสารหนูในน้ำดื่มของครัวเรือนใน ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศ...
ชื่อผู้แต่งบรรจง วิทยาวีรศักดิ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542.
เลขเรียกTD196.A77 บ4ร 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกณฑ์ระดับคุณภาพน้ำ และมาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย = Water quality criteri & standards in Thailand / ก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2538.
เลขเรียกQH541.5.W3 ว588ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกณฑ์ระดับคุณภาพน้ำ และมาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย = Water quality criteri & standards in Thailand / ก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2540.
เลขเรียกQH541.5.W3 ว588ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา