Found: 25  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"จดหมายเหตุ การสัมมนาวิชาการ 500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 20...
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2556
เลขเรียกDS521 จ131 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAsian urban heritage : Phuket Thailand Oct 15-17 2011 = มรดกชุมชนเมืองแห่งเอเชีย : ภูเก็ต 15-17 ตุล...
ชื่อผู้แต่งIcomos thailand international conference (2011 : Phuket, Thailand)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, B.E. 2555 [2012]
เลขเรียกHT147.A2 I61,720.288 ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมประจำปีอิโคโมสไทยและการสัมมนาวิชาการประจำปี 2547- / รัศมี รัตนไชยานนท์, บรรณาธิการ ; เสาว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, 2547-
เลขเรียกNA9053.C6 ก65,306.4 ก528 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และการจัดการปูชนียสถาน : Proceedings Icomos Thailand International Conference 2008 "Cons...
ชื่อผู้แต่งIcomos Thailand
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, 2554.
เลขเรียกBL580 อ62ก 2554,726 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก / สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท โมโนกราฟ สตูดิโอ จำกัด, 2557
เลขเรียก720.288 ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตสื่อในอินโดจีนที่ข้าพเจ้าได้สัมผัส [จุลสาร] = Indochina and my life in journalism / สงวน คุ้...
ชื่อผู้แต่งสงวน คุ้มรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ; กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556, [2013].
เลขเรียกDS ส25ช 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริบททางสังคมว่าด้วยเรื่องการโยกย้ายถิ่นและสร้างปฏิสัมพันธ์ของชาวมุสลิมมาเลย์ในชุมชนมัสยิดยะวา = Soc...
ชื่อผู้แต่งธนาวรรณ ภู่พฤกษชาติ
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ; กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556.
เลขเรียกDS38 ธ249บ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่ King Chulalongkorn's proclamation on new-change of custom ให้ผู้น้อยเลิก ...
ชื่อผู้แต่งPavin chachavalpongpun
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2556
เลขเรียกDS521 ป495ป 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาฐกถาสาธารณะ "จากสมาคม สู่ประชาคมอาเซียน : เรื่องจริงหรืออิงนิยาย" = Public lecture : ASEAN : fact ...
ชื่อผู้แต่งปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2556
เลขเรียกDS521 ป495ป 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพยนตร์อาเซียน "หรือเรา (ไม่) เคยรู้จักกัน" [จุลสาร] = ASEAN films: have we ever seen? / สิทธา เ...
ชื่อผู้แต่งสิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ; กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556, [2013].
เลขเรียกDS ส63ภ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกชุมชนเมืองแห่งเอเชีย [Text] เสาวลักษณ์ พงษธษ โปษยะนันทน์, ลีนวัตร ธีระพงษ์รามกุล และวราภรณ์ ไท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2555
เลขเรียกNA109.A75 ม43 2555,720.288 ม17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาโพธิบัลลังก์กับคติจักรวาลที่เปลี่ยนไปในอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี = The throne of ...
ชื่อผู้แต่งพิชญา สุ่มจินดา
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2556
เลขเรียกDS521 พ639ม 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรม : สถานการณ์ปัจจุบันและความท้า...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรม : สถานการณ์ปัจจุบันและความท้าทายในกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชน" (2546 : สุโขทัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2546.
เลขเรียกDS567 .ก644 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสยาม หรือ ไทย? [จุลสาร] = Siam or Thailand? / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ 2484-.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ; กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556, [2013].
เลขเรียกDS ช62ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิเสรีภาพสื่อในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน [จุลสาร] = Freedom of expression in ASEAN context / กุล...
ชื่อผู้แต่งกุลชาดา ชัยพิพัฒน์.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ; กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556, [2013].
เลขเรียกDS ก74ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา