Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดม...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2559.
เลขเรียกวจ LC315.T5 อ911,001.4 อ911ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศ...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2561.
เลขเรียกLC315.T5 อ911 2561,001.4 อ911ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศ...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2561.
เลขเรียกLC315.T5 อ74 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์มรณศาสตร์แห่งธิเบต : ข้อความเปิดเผยเรื่องเร้นลับของความตาย / เซอเกียม ตรุงปะ รินโปเช, เขียน...
ชื่อผู้แต่งรินโปเช, เซอเกียม ตรุงปะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2545 [2002]
เลขเรียกBQ4490 ร479ค 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์มรณศาสตร์แห่งธิเบต : ข้อความเปิดเผยเรื่องเร้นลับของความตาย / เซอเกียม ตรุงปะรินโปเช เขียน ;...
ชื่อผู้แต่งรินโปเซ, เซอเกียม ตรุงปะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2543.
เลขเรียกBQ1652.E5 ร479 2543,294.35697 ต196ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ของความตาย = Final exits : the illustrated encyclopedia of how we die / Michael Largo...
ชื่อผู้แต่งลาร์โก, ไมเคิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2552.
เลขเรียกHQ1073 .ล64 2552,304.64 ล278ป 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ของความตาย = The illustrated encyclopedia of how we die / Michael Largo ; นพดล เวชสว...
ชื่อผู้แต่งลาร์โก, ไมเคิล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556
เลขเรียกBL535 ล259,030 ล259ป 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรณศึกษา = Death education / เอมอัชฌา (รัตน์ริมจง) วัฒนบุรานนท์
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา (รัตน์ริมจง) วัฒนบุรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2554.
เลขเรียกHQ1073 อ911ม 2554,128.5 อ84ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรณเวชกรรม / ภิญโญ ศรีวีระชัย, บรรณาธิการ
เลขเรียก616.029 ม192 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา