Found: 587  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTrend edutainment essay / วรากรณ์ สามโกเศศ
ชื่อผู้แต่งวรากรณ์ สามโกเศศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพศตวรรษ 21 / ผู้เขียน ชัยวัฒน์ คุประตกุล.
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ คุประตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงพระอาทิตย์, 2546.
เลขเรียกQ175.55 ช64 2546,352.0593 ช116ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลับคืนสู่รากเหง้า : ความคิดทวนกระแสโลกานุวัตร ทางเลือกระหว่างภูมิปัญญากับเทคโนโลยี / ณัฐกานต์ ลิ่...
ชื่อผู้แต่งณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิวเวฟ, 2537.
เลขเรียกHM25 .ณ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกของสังคม / พัทยา สายหู.
ชื่อผู้แต่งพัทยา สายหู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกHN750.5 .พ634 2544,301 พ114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกของสังคม / พัทยา สายหู.
ชื่อผู้แต่งพัทยา สายหู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกHN750.5 .พ634 2540,301 พ114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้ามนุษย์ : พินิจในแนวสตรีนิยม ในพื้นที่ของอินเตอร์เน็ต กระบานการทางกฎหมาย และหน่วยงานภาครัฐ / ...
ชื่อผู้แต่งจรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบท : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกHV1448.ท9 จ46,364.15 จ169ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลการเรียนวิชา มศว 103 : มนุษย์กับสังคม / โดย ชูชีพ อ่อนโคกสูง, มาลินี แซ่เตือง.
ชื่อผู้แต่งชูชีพ อ่อนโคกสูง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักวิชาการศึกษาและวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2547].
เลขเรียกHM131 ช651 2547,301.07 ช651ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์ / วันเพ็ญ พิศาลพงศ์.
ชื่อผู้แต่งวันเพ็ญ พิศาลพงศ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร], 2540.
เลขเรียกHN251 ว435 2540,303.32 ว435ก 2540 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการทั่วประเทศประจำปี 2536 เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม.
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการทั่วประเทศเรื่อง "มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม" (2536 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536.
เลขเรียกHM206 .ก65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประเพณีธรรมศาสตร์-มหิดล ครั้งที่ 2 เรื่องคุณภาพชีวิตของคนชนบท วันที่ 24-26 เมษายน 25...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประเพณี ธรรมศาสตร์-มหิดล เรื่องคุณภาพชีวิต ของคนชนบท (ครั้งที่ 2 : 2534 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.
เลขเรียกHN700.592.C6 ค65ก6 2534,307.1412 ก525ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงเรื่อง"ภาพรวมความเป็นมนุษย์" [electronic ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง ( 2547 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), 2547.
เลขเรียกHN700.55 ก474ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการพุทธศาสนา : กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม สองทศวรรษ มหาวิท...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่]. : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียก394.3378 ก485
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา