Found: 263  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArt and Cultural Studies / โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง.
ชื่อผู้แต่งโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง.
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2551.
เลขเรียกN72.S6 ค94,700 อ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProfessional guide After Effects CC คู่มือฉบับสมบูรณ์ / อิศเรศ ภาชนะกาญจน์
ชื่อผู้แต่งอิศเรศ ภาชนะกาญจน์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทไอดีซี พรีเมียร์, 2559.
เลขเรียกTR897.7 อ757ป,006.68 อ758ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSentence composition / Pimpan Vessakosol.
ชื่อผู้แต่งPimpan vessakosol.
พิมพลักษณ์Bangkok : Thammasat University Press, c2003.
เลขเรียกPE1375 .P556 2003,428.4 P644S 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / ชนัญ วงษ์วิภาค ... [และคนอื่น ๆ] ; บรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกDS568 .ก622 2547,915.93 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม / ธนิก เลิศชาญฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งธนิก เลิศชาญฤทธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2554.
เลขเรียกDS 568 ธ15ก 2554,930.1068 ธ15ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์ / วันเพ็ญ พิศาลพงศ์.
ชื่อผู้แต่งวันเพ็ญ พิศาลพงศ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร], 2540.
เลขเรียกHN251 ว435 2540,303.32 ว435ก 2540 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร / ยศ สันตสมบัติ และคณะผู้วิจัย.
ชื่อผู้แต่งยศ สันสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย, 2544.
เลขเรียกG156.5 .E26 ย5ก 2544,303.4 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน / โดยความร่วมมือของภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมและภาควิชาเทคศิลปสถา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคศิลปสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกGF41 .ก65 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการพุทธศาสนา : กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม สองทศวรรษ มหาวิท...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่]. : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียก394.3378 ก485
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการพุทธศาสนา : กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม สองทศวรรษ มหาวิทย...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547.
เลขเรียกBQ564 ก485 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) : ความรู้ในการปรับตัวเพื...
ชื่อผู้แต่งอรนุช พฤติพิบูลธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
เลขเรียกHM1211 อ329,QV38 .บ464 2561,303.482 อ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาต้องเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง (จุลสาร) / ประเวศ วะสี.
ชื่อผู้แต่งประเวศ วะสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2547.
เลขเรียกHM ป4ก 2547,306 ป384ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาต้องเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง / ประเวศ วะสี
ชื่อผู้แต่งประเวศ วะสี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2547.
เลขเรียกHM101 ป384ก 2547/3,303.44 ป384ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา