Found: 74  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระแสโลก : ทิศทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม / วิฑูรย์ ปัญญากุล แปลเรียบเรียง ; Lester R. Brown บรรณาธิกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2538.
เลขเรียกHC54 ก236,330.9 บ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย / ผู้จัดทำ อัษฎ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, [2544]
เลขเรียกQC981.8.C5 ก451 2544?,551.52
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม / วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ
ชื่อผู้แต่งวิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2548
เลขเรียกGE300 ว6ก 2548,333.7 ว397ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นสูง / เกษม จันทร์แก้ว.
ชื่อผู้แต่งเกษม จันทร์แก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.
เลขเรียกTD194.6 ก57,333.714 ก58ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของประชาชน ตำบลแม่ดาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก / โดยธ...
ชื่อผู้แต่งธวัลกร อินอุตร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกRA566.27 ธ56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) : ความรู้ในการปรับตัวเพื...
ชื่อผู้แต่งอรนุช พฤติพิบูลธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
เลขเรียกHM1211 อ329,QV38 .บ464 2561,303.482 อ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อสาธารณะและเศรษฐานะที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่...
ชื่อผู้แต่งอธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาแหล่งแร่ทองคำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โดย โครงการสหวิทยาการบัณ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537.
เลขเรียก333.851 ก522 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพรมแดนความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม / อรรถจักร สัตยานุรักษ์.
ชื่อผู้แต่งอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, (ม.ป.ป.).
เลขเรียก304.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาวะทางภูมิศาสตร์ ที่ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน บริเวณพื้นที่ระหว่างทะเลน้อย และทะเ...
ชื่อผู้แต่งประมาณ เทพสงเคราะห์
พิมพลักษณ์[สงขลา] : ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2540.
เลขเรียก304.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / โดย ทวี ทองสว่าง และ ทัศนีย์ ทองสว่าง.
ชื่อผู้แต่งทวี ทองสว่าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2523.
เลขเรียกS938 .ท53,333.7 ท17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / จัดทำโดย กองสิ่งแวดล้อมต่างประเทศ สำนักงานนโ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, [2544?]
เลขเรียกQC981.8.C5 คม181 2544?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานควบคุมปัญหาเหตุรำคาญ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข / สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนัก, 2540.
เลขเรียกTD174 ค695ส,WA30 คม695 2540,615.905 ส215ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา