Found: 36  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 นักพูดผู้ยิ่งใหญ่ / รุจน์ มัณฑิรา.
ชื่อผู้แต่งรุจน์ มัณฑิรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์น้ำฝน, 2545.
เลขเรียกPN4057 .ร72 2545,920 ร652ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน / ฝ่ายวิชาการ พีบีซี.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ พีบีซี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีบีซี, 2551.
เลขเรียก923.1593 ก831
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ปี ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อประชาชน / ธนาคารออมสิน.
ชื่อผู้แต่งธนาคารออมสิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2546.
เลขเรียก332.21 ธ242ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรามหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว / ...
พิมพลักษณ์พระนคร : หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร, 2518.
เลขเรียกDS583 จ131 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมนางวังหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : รวมพระนามและพระประวัติสมเด็จพระชายาเจ้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ / ...
ชื่อผู้แต่งกัลยา เกื้อตระกูล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2560
เลขเรียกDS570.5 ก-จ 2560,923.1593 ก117จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตสาวชาววัง [electronic resource] / กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.
ชื่อผู้แต่งกิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [2541].
เลขเรียกDS577 ก6ชeb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและงานของอัศวพาหุ (พระมหาธีรราชเจ้า) / ประพัฒน์ ตรีณรงค์.
ชื่อผู้แต่งประพัฒน์ ตรีณรงค์ 2465-
พิมพลักษณ์พระนคร : วัฒนาพานิช, 2506.
เลขเรียกDS582.6 .ป435,923 ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานอาหารสามแผ่นดิน / วันดี ณ สงขลา
ชื่อผู้แต่งวันดี ณ สงขลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนครัววันดี, 2555
เลขเรียกTX724.5.T5 ว63 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวมหาราช.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2531.
เลขเรียกDS570.5 น297 2531,923.1593 น297 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ / สมพร เทพสิทธา.
ชื่อผู้แต่งสมพร เทพสิทธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ, 2541.
เลขเรียกDS571 ส43,923.1593 ส265บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุรฉัตรานุสรณ์ : งานพระราชทานเพลิงศพ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรม บุรฉัตร (ป.จ.) ณ พระเมรุ วัดเทพศิร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น, 2524.
เลขเรียกCT1548.P73 บ7 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์ / ของ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้แต่งมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2423-2468.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2533.
เลขเรียกPN6400 ท461 2533,398.9 ม12ป 2533
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติต้นรัชกาลที่ 6 / ราม วชิราวุธ.
ชื่อผู้แต่งราม วชิราวุธ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.
เลขเรียกDS583 ร444ป 2555,959.3041 ร444ป 2555
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติต้นรัชกาลที่ 6 / ราม. วชิราวุธ [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2423-2468.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.
เลขเรียกDS582.6 ม22,959.375 ร26ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา