Found: 163  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ / แคลร์ โอลิเวอร์ ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, แปล
ชื่อผู้แต่งโอลิเวอร์, แคลร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2556.
เลขเรียกQC870 อ985 2556,551.6 อ94ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBikyo, kihupyeon = พี กโย, คี ฮู พยอน / Shin Bang-shil ; illustrated by Choi Byeong-ok.
ชื่อผู้แต่งShin, Bang-shil.
พิมพลักษณ์Seoul : Voozfirm, 2010.
เลขเรียกQC903.15 S54 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องEarth report [DVD video] /
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอสที แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น, 2550.
เลขเรียก550 อ 891 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish TOEFL weather/geography (TOEFL vocab) [videorecording] / อ. ณัฐสิทธิ์ (อ. ปุ๊ก)
ชื่อผู้แต่งณัฐสิทธิ์ ณรงค์โยธินกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฮ็อตเอ็ต, [2548]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา : งานวิจัยในประเทศไทยด้านการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / โครงการเครือข...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2558, [2015]
เลขเรียกHT371 ก459 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมสภาวะแวดล้อมในอาคาร 12-140-344 = Environmental control in building / เรียบเรียงโดย พรจิต พี...
ชื่อผู้แต่งพรจิต พีระพัฒนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วิทยาเขตอุเทนถวาย, 2548.
เลขเรียกNA2542.35 .พ43 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการกลุ่มพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศไทยที่มีภูมิอากาศคล้ายคลึงกัน / นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์.
ชื่อผู้แต่งนงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2540.
เลขเรียกQC990.ท9 น22,551.5 น133ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศ = Resource management under climate variation / สุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสหวิทยาการสาขาการจัดการทรัพยากร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอำ, 2557.
เลขเรียกHC85 ก446ก 2557,333.71 ก446
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือข้อมูลมาตรฐานด้านภูมิอากาศและแสงอาทิตย์สำหรับใช้งานด้านพลังงานทดแทน / เสริม จันทร์ฉาย...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพลังงาน. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2548.
เลขเรียกTJ163.3 .พ455 2548,551.5271 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดเซลล์การผลิตแบบผลวัตที่พิจารณาการกำหนดพนักงานในการทำงาน โดยทักษะการทำงานด้วยวิธีการเชิงพันธุกร...
ชื่อผู้แต่งอลงกรณ์ เมืองไหว
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกQC981.7.D94 อ423ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบ่งบอกสภาพภูมิอากาศอย่างชัดเจนโดยใช้ดัชนีวงปีไม้ในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ = High-resolution...
ชื่อผู้แต่งนาฏสุดา ภูมิจำนงค์
เลขเรียก551.609 น461ก 2548
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลช่วงคลื่นความร้อนเพื่อศึกษาปรากฎการณ์โดมความร้อนของเมือง : กรณีศึกษา : พ...
ชื่อผู้แต่งปฐมพงศ์ สุขทอง, 2522-.
พิมพลักษณ์[ปทุมธานี] : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
เลขเรียกQC981.7.U7 ป3ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความเข้มของเกาะความร้อนในเมืองเชียงใหม่ = Evaluation of urban heat island intensity in Chi...
ชื่อผู้แต่งพิศุทธ์ แสงหนุ่ม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 551.525091732 พ384ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินค่าการระเหยจากข้อมูลภูมิอากาศ = Evaluation of Evaporation from Climatic data / โดย ชัยยา...
ชื่อผู้แต่งชัยยา หอมหวล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา