Found: 177  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPlants vs Zombies 2 ตอน เจาะปริศนาพลังงานรอบตัวและภูมิอากาศน่ารู้ / เซี่ยว เจียง หนาน สตูดิโอ [tex...
ชื่อผู้แต่งเซี่ยว เจียง หนาน สตูดิโอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2560.
เลขเรียกย ซ752พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการกลุ่มพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศไทยที่มีภูมิอากาศคล้ายคลึงกัน / นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์.
ชื่อผู้แต่งนงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2540.
เลขเรียกQC990.ท9 น22,551.5 น133ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดัดแปลงลมฟ้าอากาศ (Weather)และภูมิอากาศ (Climate) โดยการกระทำของมนุษย์อย่างไม่ตั้งใจ / กองการศึก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา , 2523.
เลขเรียกQC981.8.C5 ส4ก 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดัดแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ โดยการกระทำของมนุษย์อย่างไม่ตั้งใจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองการศึกษาและวิจัย กรมอุตุนิยมวิทยา, 2523.
เลขเรียก551.6
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย / ผู้จัดทำ อัษฎ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, [2544]
เลขเรียกQC981.8.C5 ก451 2544?,551.52
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาสหประชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย / คณะสิ่งแวดล้อมแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553.
เลขเรียกQC981.8.C5 ก451,363.73874 ก451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของสังคมพืชกับสภาพภู...
ชื่อผู้แต่งสุระ พัฒนเกียรติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.
เลขเรียกG70.2 ส856 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับยุทธศาสตร์การพัฒนา / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557.
เลขเรียกGE 160 ก491 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษานโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยในพื้นที่ภาคตะวันออก = The study of Thailand’s ...
ชื่อผู้แต่งเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก551.6 อ881ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาผลกระทบของเอลนิโนที่มีต่อฝนในประเทศไทย = The investigation of influence of El Nino events on r...
ชื่อผู้แต่งมันทนา พฤกษะวัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2531.
เลขเรียก551.577 ม335ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาผลกระทบของเอลนิโนที่มีต่อฝนในประเทศไทย = The investigation of influence of El nino cvents on ra...
ชื่อผู้แต่งมันทนา พฤกษะวัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา, 2531.
เลขเรียกGC296.8.E5 ม364,551.578 พ364ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ:/ ลินน์ เชอรีและแกรี บราช ; ภัทราวุธ พุสิงห์ ,แปล
ชื่อผู้แต่งลินน์ เชอรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์, 2550.
เลขเรียกQC981.8.C5ฅ ล439ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของจังหวัดนครราชสีมา / จัตุรงค์ คัณทักษ์, ผกามาศ ชุมแวงวาปี
ชื่อผู้แต่งจัตุรงค์ คัณทักษ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมุมมองความเข้ม-ช่วงเวลา-ความถี่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย / กรวิทย์ ...
ชื่อผู้แต่งกรวิทย์ นาศรีทม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา