Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการติดตามพื้นที่ประสบภัยคลื่นสึนามิของประเทศไทย / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), 2548.
เลขเรียกGC220.4.T5 ก643 2548,363.3492 ว587ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร / กองสารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเ...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กอง, 2545.
เลขเรียกHC445.Z65 ฐ199ชพ,333.72 ก17ชพ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ /...
ชื่อผู้แต่งประมาณ เทพสงเคราะห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นีโอ พ้อยท์, 2557.
เลขเรียกG155.T5 ป356,910.285 ป356ภ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบให้บริการแผนที่ผ่านเว็บ : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสงขลา : รายงานวิจัยฉ...
พิมพลักษณ์สงขลา : ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสนเทศ (ภาคใต้) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552
เลขเรียกG70.212 ค94 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา