Found: 131  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 บทความ กระตุกต่อมคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ / ณรงค์ชัย อัครเศรณี.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ชัย อัครเศรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2552.
เลขเรียก658.4063 ณ172ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายตัวของเมืองกับการเกิดอาชญากรรมในเมืองพัทยา / ปริศนา ภักดีจอหอ.
ชื่อผู้แต่งปริศนา ภักดีจอหอ.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียก307.74 ป466ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน / เรียบเรียงเนื้อหา : บัญชา ชุ่มเกษร, อมรรัตน์ ลีเพ็ญ, ปรารถนา มงคล...
ชื่อผู้แต่งบัญชา ชุ่มเกษร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียกGF41 .บ64 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ทฤษฎีและแนวปฎิบัติ / โดย ฉัตรชัย พงศ์ประยูร.
ชื่อผู้แต่งฉัตรชัย พงศ์ประยูร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2536.
เลขเรียกGF101 ฉ63,307.14 ฉ11ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตั้งพื้นฐานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ / นงพงา สุขวนิช
ชื่อผู้แต่งนงพงา สุขวนิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บูรพาสาส์น, 2527.
เลขเรียกCC105.T5 น141ก,572.9593 น12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน / โดยความร่วมมือของภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมและภาควิชาเทคศิลปสถา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคศิลปสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกGF41 .ก65 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนองค์การธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านการเลือกทำเลที่ตั้งหมู่บ้านจัดสรรโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเท...
ชื่อผู้แต่งรุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก643.10285 ร649ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแผนที่ภูมิทัศน์เชิงประวัติศาสตร์ ตามบันทึกการเดินทางในอีสานของ เอเจียน แอมอนิเย ในส่วนของทุ่...
ชื่อผู้แต่งเจษฎา จันทร์นนท์ 2521-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแก้ปํญหาการไม่สามารถตอบคำถามอัตนัยของนิสิตที่เรียนรายวิชา 0116121 ภูมิศาสตร์มนุษย์ และรายวิชา 011...
ชื่อผู้แต่งนิสากร กล้าณรงค์.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550.
เลขเรียก378.17 น762ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูภูมิศาสตร์ของแผ่นดิน / บรรณาธิการ จุมพล วิเชียรศิลป์.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์, 2542.
เลขเรียกDS586 ค4 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความแตกต่างระหว่างนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่อาศัยอยู่บริเวณธนบุรีตะวันออก ที่เรียนกวดวิชาบริเวณปิ...
ชื่อผู้แต่งวิชาญ บุพชัยศรี 2520-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสอนวิชา ภม. 455 : ภูมิศาสตร์มนุษย์ / ของ นิสากร กล้าณรงค์.
ชื่อผู้แต่งนิสากร กล้าณรงค์.
พิมพลักษณ์[สงขลา : ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2536]., 2536].
เลขเรียก304.2 น695ค 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูสังคมศึกษา รายวิชา ส011 ภูมิศาสตร์มนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / สวาท เสนาณรงค์... [และคนอื...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2524.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา