Found: 86  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องASEAN Reality โอกาส ความฝัน ความจริง / บรรณาธิการ โดย ปาริชาติ โชคเกิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2556
เลขเรียกDS520 อ 2556,341.2473 อ62อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLimology : ชายแดนศึกษากับเขต-ขันธ์วิทยาของพื้นที่ใน /ระหว่าง / จักรกริช สังขมณี.
ชื่อผู้แต่งจักรกริช สังขมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2561.
เลขเรียกJC323 จ214 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLimology ชายแดนศึกษา กับเขต-ขันธ์วิทยาของพื้นที่ใน/ระหว่าง / จักรกริช สังขมณี
ชื่อผู้แต่งจักรกริช สังขมณี ผู้แต่ง
เลขเรียกJC323 จ216ช 2561,320.12 จ214ล 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่ : การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในร...
ชื่อผู้แต่งวีระ หวังสัจจะโชค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562
เลขเรียกJQ1749.A15 ว64 2562,321.8 ว842ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้ามพ้นศาสนา : จริยธรรมเพื่อคนทั้งโลก = Beyond religion : ethics for a whole world / องค์ทะไลลามะ ; ...
ชื่อผู้แต่งเท็นซิน กยัตโส ทะไลลามะ ที่ 14 ค.ศ. 1935- ผู้แต่ง
เลขเรียกBJ47 .ง64 2562,205 ท592ข 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชายแดนศึกษากับเขต-ขันธ์วิทยาของพื้นที่/ระหว่าง = Limology / จักรกริช สังขมณี.
ชื่อผู้แต่งจักรกริช สังขมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561.
เลขเรียกJC319 .จ62 2561,320.12 จ111ล 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดการเรียนการสอนวิชา ภูมิ 321 ภูมิศาสตร์การเมือง / เสวก ใจสะอาด.
ชื่อผู้แต่งเสวก ใจสะอาด.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูนครสวรรค์, 2527.
เลขเรียก911 ส57ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนสาร ฯพณฯ ถนัด คอมันตร์. [text]
ชื่อผู้แต่งถนัด คอมันตร์, ฯพณฯ.
พิมพลักษณ์พระนคร แพร่พิทยา 2513.
เลขเรียก911 ถ15พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิ 321 ภูมิศาสตร์การเมือง / เสวก ใจสะอาด.
ชื่อผู้แต่งเสวก ใจสะอาด.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูนครสวรรค์, 2523.
เลขเรียก911 สว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ / บรรจบ อิศดุลย์.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ อิศดุลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516.
เลขเรียกJC319 .บ44,911 บ 105 ภ 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ = Geopolitics / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งโกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2545.
เลขเรียกJC319 .ก945 2545,320.12 ก87ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ = Geopolitics / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งโกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาสนา, 2550.
เลขเรียกJC319 .ก945 2550,320.12 ก951ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ประเทศไทย / โดย พันเอก พูนพล อาสนจินดา.
ชื่อผู้แต่งพูนพล อาสนจินดา, พ.อ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2521.
เลขเรียกJC319 พ849 2521,320.12 พ245ภ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา