Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThailand route atlas and 76 city maps / Thiwa Towiriyatrakul.
ชื่อผู้แต่งThiwa towiriyatrakul.
พิมพลักษณ์Bangkok : Asian Innovative Marketing Co., 2005.
เลขเรียก912.593 ท955
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กรณีศึกษา : การตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้านในเขตป่าสงวนแห่ง...
ชื่อผู้แต่งเศกสรรค์ ยงวณิชย์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : โครงการวิจัยวนศาสตร์ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534.
เลขเรียกHD890.55.Z8N65 ศ846,910.02 ศ51ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาคตะวันออก / บุรีรัตน์ สามัตถิยะ.
ชื่อผู้แต่งบุรีรัตน์ สามัตถิยะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2543.
เลขเรียก915.93 บ47ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา =Northeast Thailand : spatial potentials fo...
ชื่อผู้แต่งชรัตน์ มงคลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.
เลขเรียกGB306 ช212ภ 2549,910.02 ช46ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์กายภาพตะวันออกเฉียงเหนือ / สง่า พงษ์ภู่
ชื่อผู้แต่งสง่า พงษ์ภู่.
พิมพลักษณ์สกลนคร : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร 2542
เลขเรียก910.02 ส152ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก / วิไลวรรณ สุนทรายุทธ.
ชื่อผู้แต่งวิไลวรรณ สุนทรายุทธ.
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2548.
เลขเรียก915.93 ว735ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สง่า พงษ์ภู่. [text]
ชื่อผู้แต่งสง่า พงษ์ภู่.
พิมพลักษณ์สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542.
เลขเรียก910.02 ส12ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สง่า พงษ์ภู่ ; เรียบเรียง
พิมพลักษณ์สกลนคร : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542
เลขเรียก910.02 ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์กายภาพภาคอีสาน / ประสิทธิ์ คุณุรัตน์.
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ คุณุรัตน์.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนก่น, 2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย / บรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2534.
เลขเรียกGB307.ต6 บ45,915.593 บ17ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนา ภูมิศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 / จัดโดย คณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรม...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาภูมิศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 4 : 2528 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2528.
เลขเรียกG56 .ค35 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา = Spatial potentials fo Nakhon Ratchasima province / วิเชียร ...
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ฝอยพิกุล
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2557
เลขเรียก910.02593 ว728ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา