Found: 193  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กวีเทิดพระเกียรติไท้ ภูมิพล" : รวมผลงาน และ บทกวีเทิดพระเกียรติ / คณะกรรมการจัดงานโครงการ "กวีเทิ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการจัดงานโครงการ "กวีเทิดพระเกียรติไท้ ภูมิพล"
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มห้องสมุดทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2539.
เลขเรียกPL4206 .ค34,895.911 ค14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อัครศิลปิน" : การแสดงผลงานศิลปะภาพพิมพ์ของนักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิจิตรศิลป์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
เลขเรียกNE755 .ช843 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมทางหลวง ร้อยรวมแผ่นดิน / กรมทางหลวง ; [คณะทำงาน มนตรี เดชาสกุลสม ... [และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งกรมทางหลวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2555?].
เลขเรียกHE365.T5 ก375ร,อ 625.709 ท229ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี โครงการพระราชดำริ ม.อ. : รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ...
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ส642,DS586 ส647 2553,923.1593 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง32 ปี ผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / สำนักงานคณะกรรมการการพิเศษเพื่อประสานงานโ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน กปร., 2555.
เลขเรียกDS586 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง32 ปีผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุดทอง, 2555.
เลขเรียกDS586 ส647 2555,รจ 923.1593 ภ416ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2506-2546 / มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชู...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิราชประชานุเคราะห์, 2546.
เลขเรียกHV400.55 ร6ส 2546,361.763 ร423 2506-46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี พระบารมีปกเกล้า ชาวสหกรณ์ / [กรมส่งเสริมสหกรณ์].
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมสหกรณ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2539].
เลขเรียกDS586.8 ก46,658.047 ก169ห 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี ราชประชาสมาสัยแห่งการสนองพระราชปณิธาน / มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ; บรรณาธิการ...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิฯ, 2553.
เลขเรียกDS586.8 ม763,WC 335 ห65ห,614.546 ม417ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี พระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ 100 ปี พระพุทธทาสครองธรรม / วรทัศน์ วัชรวสี ผู้รวบรวมและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งวรทัศน์ วัชรวสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วสี, 2549.
เลขเรียกDS586.8 .ว434 2549,923.1593 ภ74ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี พระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ 100 ปี พระพุทธทาสครองธรรม / วรทัศน์ วัชรวสี, ผู้รวบรวมและเรียบเรียง ; ...
ชื่อผู้แต่งวรทัศน์ วัชรวสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วสี ครีเอชั่น, 2559.
เลขเรียกDS586 ว177 2559,923.1593 ว199ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี อุทกวิทยา กรมชลประทาน / ส่วนอุทกวิทยา สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ.
ชื่อผู้แต่งสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ. ส่วนอุทกวิทยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน, 2550.
เลขเรียกS616.ท9 ส63,631.7 ก17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 พรรษา ธรรมราชาประชาธิปไตย : โครงการประกวดผลงานภาพจิตรกรรมสะท้อนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วุฒิสภา , 2554
เลขเรียกอ 750 ป283
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 พรรษา ธรรมราชาประชาธิปไตย : โครงการประกวดผลงานภาพจิตรกรรมสะท้อนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วุฒิสภา, 2554
เลขเรียกN5085.T5 ป83 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 พรรษามหาราชา ตามรอยพระบาท ศาสตร์แห่งดิน / เบญจพร ชาครานนท์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2554.
เลขเรียกDS586 ป818บ,ส.ร. 923.1593 พ113ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา