Found: 52  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ร้อยพันความงดงาม จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ชื่อผู้แต่งยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แลททิซเวิร์ค, 2556
เลขเรียกAC159 ย177ห 2556,089.95911 ย194ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 พรรษา พระภูมิบาล รอยเสด็จฯ ภูมิสถาน ศาลยุติธรรม / ผู้เรียบเรียง นิกร ทัสสโร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
เลขเรียกDS580.8 ป83,923.1593 ภ74ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ร้อยพันจงรักภักดี 9 จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ชื่อผู้แต่งยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์แพค, 2560.
เลขเรียกAC159 ย177ก,923.1593 ย177ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกราบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ / ติณณา แดนเขตต์.
ชื่อผู้แต่งติณณา แดนเขตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2559.
เลขเรียกDS586 ต-ก 2559,808.883 ต344ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครองธรรม ครองไทย : คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / คณะกรรมก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียกDS586.8 .ค455 2551,92 ภค674
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครองธรรม ครองไทย : คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / สำนักงาน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียกPL4209 ค4 2550,923.1593 ว63ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขของพ่อ / เรียบเรียงโดย มีบุญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2550.
เลขเรียกDS 586 ม598ค 2550,923.1593 ค 444 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นไทย / วีระ อำพันสุข, รวบรวมและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งวีระ อำพันสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียกDS568 ว237 2551,089.9591 ว 801 ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยบ้านของพระราชา / [รชฎ มีตุวงศ์: บรรณาธิการ]
พิมพลักษณ์นราธิวาส : บางนรา, 2555.
เลขเรียกPL4208.5.S6 ต341,923.1593 ภ74ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยพระบาทจอมปราชญ์แห่งน้ำ : ทวยราษฎร์พ้นภัยน้ำ ด้วยความลึกล้ำแห่งพระปรีชาญาณ / สุวิสุทธิ์, เรีย...
ชื่อผู้แต่งสุวิสุทธิ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ, 2554
เลขเรียกDS 586 ส47ตร 2554,923.1593 ส47ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยพระมหาวิศวกรบพิตร = In the footsteps of the master engineer King Bhumibol / เรียบเรียงต้นฉบับ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกDS586.8 ต64 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่สุดของหัวใจ / บรรณาธิการ อริยา จินตพานิชการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท กันตนา พับลิชชิ่ง, 2545.
เลขเรียกDS586.8 ท65,923.1593 ภ416ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา