Found: 734  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ขิด" ภูมิปัญญา กาละ และสุนทรียภาพสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อ. หัวตะพาน = ...
ชื่อผู้แต่งรุจิรา วงษ์สามารถ.
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ท่าพูด" ต่างมุมมอง / บรรณาธิการ โดย ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2560
เลขเรียกHM201 ท 2560,915.9304 ต17ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ภูมิรู้สู้วิกฤต" : เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 3 / [นุชจรี ใจเก่ง, บรรณาธิการ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ, 2555.
เลขเรียกAM79.ท9 ภ74 2555,390.09593 ภ675
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี๋ วิจัยจาวบ้าน ปราชญ์จาวเมืองละกอน : ประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ศูนย์ประสา...
ชื่อผู้แต่งรัตนวดี เศรษฐจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554.
เลขเรียกH62.5.T5 ร378 2554,307.14 ร373ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ปี ของดีมะขาม / กิตติพันธ์ ทิพย์สกุลชัย และคนอื่นๆ ; เรียบเรียง
พิมพลักษณ์จันทบุรี : เทศบาลตำบลมะขาม, 2550
เลขเรียก915.93 ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 ชุมชนหัตถกรรม ภูมิปัญญาโบราณ กรุงเทพมหานคร / อังคาร : เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งอังคาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2545.
เลขเรียกTT113.ท9 อ623 2545,745.5 อ112ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCheck & balance vol. 10 / บรรณาธิการ, พีระพจน์ รัตนมาลี. [book]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553.
เลขเรียก089.95911 ช692
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCheck & balance vol.9 / บรรณาธิการ, พีระพจน์ รัตนมาลี. [book]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553.
เลขเรียก089.95911 ช692
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKM ภาคปฏิบัติ : ประสบการณ์ของคน ชุมชน องค์กร ในการจัดการความรู้ท้องถิ่น / ผู้เรียบเรียง สหัทยา วิเ...
ชื่อผู้แต่งสหัทยา วิเศษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, 2551.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ส57,658.4038 ส19ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLopburi the old town : การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เส้นทางแห่งศรัทธา ตามรอยพุทธศาสนา แหล่งอารยธรรม / สำ...
พิมพลักษณ์ลพบุรี : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี, 2562.
เลขเรียก380.09593 ล122 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOTOP ภูมิปัญญาท้องถื่น ภูมิใจไทยทำ / กรมการพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งการพัฒนาชุมชน, กรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2547.
เลขเรียก307.33 ก276อ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา เรื่อง ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลมหสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : โครงการสนับสน...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ สามประดิษฐ์
พิมพลักษณ์สระบุรี : ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต 1, 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา เรื่อง ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : โครงการสนับส...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ สามประดิษฐ์.
พิมพลักษณ์สระบุรี : ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 1, 2546
เลขเรียก746.41 ส854ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา เรื่อง ผลิตภัณฑ์จักสานใบลาน หมู่ที่ 1 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี : โครงการสนั...
ชื่อผู้แต่งสายฝน ธรรมวิชิต.
พิมพลักษณ์สระบุรี : ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 1, 2546
เลขเรียก746.41 ส655ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา