Found: 64  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ท่าพูด" ต่างมุมมอง / บรรณาธิการ โดย ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2560
เลขเรียกHM201 ท 2560,915.9304 ต17ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องสมุนไพร ชุมชนปลักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม : การสำรวจข้อมูล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543.
เลขเรียก370.115 ก493
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา สำหรับนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ คุ้มหอม
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB1047.5 ว63 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนเรือนแพ ลุ่มน้ำสะแกกรัง / ...
ชื่อผู้แต่งทรงยศ สาโรจน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB2805 ท42 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุนชนโดยใช้แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทร...
ชื่อผู้แต่งสิทธิชัย ลายเสมา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB1027 .ส63 2557
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใช้บริบทชุมชนเชิงสร้างสรรค์เรื่องเครื่องเบญจรงค์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่...
ชื่อผู้แต่งอังค์สร กฤตอนันท์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB1028.3 อ62 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น รายวิชา ท ๐๕๒ ภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มน้ำ...
ชื่อผู้แต่งสินี เพียรพิทักษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกLB1628 ส65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวไทยทรงดำสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกLB1628 ว46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์คุณค่าและการดำรงอยู่ของภูมิปัญญาทำมีด : กรณีศึกษาหมู่บ้านอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพร...
ชื่อผู้แต่งธัชพร ฤกษ์ฉาย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกLB2324 ธ62 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการถ่ายทอดดนตรีไทยของปราชญ์ชาวบ้านในมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / โดย กรกฎ ...
ชื่อผู้แต่งกรกฎ วงศ์สุวรรณ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกML345.ท9 ก42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตย์ในประเทศไทย / โดย รุ่งนภา รสภิรมย์.
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา รสภิรมย์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกQC911 ร72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาองค์ความรู้ทางการแพทย์พื้นบ้านล้านนา : กรณีศึกษาหมอปิ่นแก้ว ตันนวล = The study of healing k...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย เทียนงาม 2512-.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.
เลขเรียกRS180.ท9ห8 ธ56 2542
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม = A Study of Thai Wisdom in Resource...
ชื่อผู้แต่งปัญญา ธนเตชาภัทร์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
เลขเรียกวพ 390.09593 ป524ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาโปรแกรมศึกษาธรรมชาติ ธรรมะและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี / วราพร ศ...
ชื่อผู้แต่งวราพร ศรีสุพรรณ
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, 2544.
เลขเรียกGE77 ว316,วจ 915.9 ว464ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเตาเผาถ่านแบบประหยัดของชุมชนคนเอาถ่าน / สุพรชัย มั่งมีสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสุพรชัย มั่งมีสิทธิ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกTP841 ส827,738.13 ส46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา