Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุนชนโดยใช้แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทร...
ชื่อผู้แต่งสิทธิชัย ลายเสมา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB1027 .ส63 2557
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสนอแนวทางการออกแบบนิทรรศการเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหนองขาวสำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหนองขาว อำเ...
ชื่อผู้แต่งปิยพงษ์ วิจารณ์ 2510-.
พิมพลักษณ์นครปฐม : บัณฑิิตวิทยาลัย มหาิวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียกAM79.ท9 ป64 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมานุษยวิทยานิเวศ : ภูมิปัญญาและความมั่นคงทางอาหารของชุมชน / เอกรินทร์ พึ่งประชา.
ชื่อผู้แต่งเอกรินทร์ พึ่งประชา.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกGN25 อ7ม 2559,ภน 304.2 อ517ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนครปฐม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544.
เลขเรียกอ DS 589.น25 ค4ว,305.09593 ว394นฐ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมสมดุล : เพิ่มมูลค่าด้วยคุณค่าอย่างสร้างสรรค์ / ดวงพร คำนูณวัฒน์ และคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่งดวงพร คำนูณวัฒน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
เลขเรียกHC445.Z9 ว 2560,306.4 ด211ว 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรื่องบอกเล่าก้าว...สิบเรื่องเล่าชาวชุมชน / โดย สุดา พุฒจร...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2554.
เลขเรียกHT421 ห36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพอำเภอพุทธมณฑล ปี 2555 : Survey research for local intel...
ชื่อผู้แต่งสนั่นไชยเสน
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555, [2012]
เลขเรียกWA20.5 ส198ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา