Found: 123  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ท่าพูด" ต่างมุมมอง / บรรณาธิการ โดย ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2560
เลขเรียกHM201 ท 2560,915.9304 ต17ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีประเภทขลุ่ยและแคน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็...
ชื่อผู้แต่งธันยาภรณ์ โพธิกาวิน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกLC1036.8.ท9 ธ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาผ้าจกคูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี / วลัย...
ชื่อผู้แต่งวลัยลักษณ์ อริยสัจจเวคิน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกTT848 ว46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้และภูมิปัญญา / นรินทร์ สังข์รักษา
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ สังข์รักษา
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกHD30.2 น46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำรงอยู่ของเพลงพื้นบ้านและคุณลักษณะต่อการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษา เพลงอีแซว ช...
ชื่อผู้แต่งจีระพันธ์ อ่อนเถื่อน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกML3758.ท9 จ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการต่อเรือประมงด้วยไม้ที่จังหวัดสมุทรสาคร / บุษบา กนกศิลปธรรม
ชื่อผู้แต่งบุษบา กนกศิลปธรรม
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกVM431 บ75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประเพณีความเชื่อ และพิธีกรรมของ หมอเสนเรือน ในชุมชนชาวไทยทรงดำ อำเภอเ...
ชื่อผู้แต่งพระมหาประจักษ์ พนาลัย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกLC1036.8.ท9 ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมแนวทางการวิเคราะห์วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทยเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา / เรณู เวชรัชต์พิ...
ชื่อผู้แต่งเรณู เวชรัชต์พิมล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, [25--?].
เลขเรียกQ181 ร73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องสมุนไพร ชุมชนปลักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม : การสำรวจข้อมูล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543.
เลขเรียก370.115 ก493
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรู้โครงงานวิชาเศรษฐศาสตร์ เรื่องการผลิตสินค้าโดยใช้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับน...
ชื่อผู้แต่งรัตนา ไพโรจน์ภักดิ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกLB1029.I3 ร63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์เรื่องภูมิปัญญาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที...
ชื่อผู้แต่งนัจภัค บูชาพิมพ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกLB1027.23 น62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการรวบรวมความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ : กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี / โดย ศิ...
ชื่อผู้แต่งศิริขวัญ ศรีทับทิม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ศ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านหนังตะลุงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมท้องถิ...
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา คงขำ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกLB2324 ส73 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา สำหรับนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ คุ้มหอม
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB1047.5 ว63 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนขั้นมัธยมศึก...
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ ทองไชย
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกLB2806.15 ท65 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา