Found: 233  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ภิกษุณีพระอรหันต์ / ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม, 2552.
เลขเรียกBQ885 ส6,294.30921 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ภิกษุณีพระอรหันต์ : ชีวประวัติและคำสอนของพุทธสาวิกาในสมัยพุทธกาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2554?
เลขเรียก294.361 ส734
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ภิกษุณีพระอรหันต์ ชีวประวัติและคำสอนของพุทธสาวิกาในสมัยพุทธกาล / ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2554].
เลขเรียก294.363 ส383
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง400 ปี แห่งการสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (2148-2548) ; ผลึกภูมิปัญญาไทย.
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548].
เลขเรียกB99.ท9 ส64 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี ประวัติการทำงานในพระพุทธศาสนาของภิกษุณีโพธิสัตต์ วรมัยกบิลสิงห์ / ภิกษุณีโพธิสัตต์ วรมัยกบิลส...
ชื่อผู้แต่งภิกษุณีโพธิสัตต์ วรมัยกบิลสิงห์
พิมพลักษณ์นครปฐม : [ม.ป.พ, 2530].
เลขเรียก294.3657 ภ515ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปีประวัติและการทำงานในพระพุทธศาสนาของภิกษุณีโพธิสัตต์ วรมัยกบิลสิงห์ / ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, [ผ...
ชื่อผู้แต่งฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : วัดทรงธรรมกัลยาณี, 2530.
เลขเรียกBQ5815.5 ฉ236 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 พรรษาแห่งการสืบสายโลหิต : แม่ชีบุญเย็น เกศเทศ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544.
เลขเรียก294.30922 ป818 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาปัญหาภิกษุณี ในพุทธศาสนาเถรวาท (ประเทศไทย)
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2555
เลขเรียก294.361 ก173
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาปัญหาภิกษุณี ในพุทธศาสนาเถรวาท (ประเทศไทย)
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2555
เลขเรียกBQ6150 ก153 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาปัญหาภิกษุณี ในพุทธศาสนาเถรวาท (ประเทศไทย) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
เลขเรียกBQ6150 ก153 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาปัญหาภิกษุณีในพุทธศาสนาเถรวาท (ประเทศไทย) [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555.
เลขเรียกBQ ก4 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาปัญหาภิกษุณีในพุทธศาสนาเถรวาท (ประเทศไทย) / พระอาจารย์ อารยะวังโส
ชื่อผู้แต่งพระอารยะวังโส
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555 [2012]
เลขเรียกBQ6150 พ418ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาปัญหาภิกษุณีในพุทธศาสนาเถรวาท (ประเทศไทย) / พระอาจารย์ อารยะวังโส.
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์อารยวังโส.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555.
เลขเรียกBQ 6150 พ17ก 2555
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา