Found: 36  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การจัดทำบัญชีภาษีอากรของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ / [โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร...
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติเพรส, 2546.
เลขเรียกHF5686.B7 ส248,336.2 ส248ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2556.
เลขเรียกHF5686.R3 ส248ก 2556,657.8335 ส248ก 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีภาษีอากร (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2559) / ยุพดี ศิริวรรณ
ชื่อผู้แต่งยุพดี ศิริวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โกลด์ เพาเวอร์, 2559
เลขเรียกHJ 2250 ย384ก,657.46 ย384ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีภาษีอากร (ปรับปรุงใหม่ 2552) / ยุพดี ศิริวรรณ.
ชื่อผู้แต่งยุพดี ศิริวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จำปาทอง พริ้นติ้ง, 2552.
เลขเรียกHF5681.T3 ย384 2552,657.46 ย614ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีภาษีอากร (ปรับปรุงใหม่ 2560) / ยุพดี ศิริวรรณ [Text]
ชื่อผู้แต่งยุพดี ศิริวรรณ
พิมพลักษณ์สมุทรสาคร: พิมพ์ดี, 2560
เลขเรียกHF5681.T3 ย384ก 2560,657.4 ย384ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีภาษีอากร / พีรารัตน์ สุพัฒน์วัชรานนท์.
ชื่อผู้แต่งพีรารัตน์ สุพัฒน์วัชรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค , 2548.
เลขเรียก657.46 พ-ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีภาษีอากร / ยุพดี ศิริวรรณ
ชื่อผู้แต่งยุพดี ศิริวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จำปาทอง พริ้นติ้ง, 2553
เลขเรียกHF5681.T3 ย384 2553,657.46 ย384ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีภาษีอากร / สุเทพ พงษ์พิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งสุเทพ พงษ์พิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุทธิรัตน์ โปรเฟสชันแนล แท็กซ์เซ็นเตอร์, 2545.
เลขเรียกHF5681.T3 ส77 2545,657.46 ส44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีภาษีอากร = Tax accounting / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, วาสนา ดวงดารา.
ชื่อผู้แต่งนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2554.
เลขเรียกHF5681.T3 น63,657.46 น74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีภาษีอากร = Tax accounting / วรรณวิภา คูสกุล.
ชื่อผู้แต่งวรรณวิภา คูสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.
เลขเรียกHF5681.T3 ว17 2553,657.46 ว17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีภาษีอากร = Tax accounting / ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา.
ชื่อผู้แต่งไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556.
เลขเรียกHF5681.T3 พ297 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีภาษีอากร ปรับปรุงใหม่ 2557 / ยุพดี ศิริวรรณ.
ชื่อผู้แต่งยุพดี ศิริวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดกลด์ เพาเวอร์ พริ้นติ้ง, 2557.
เลขเรียกHF5681.T3 ย73 2557,657.46 ย399ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีภาษีอากร/ ยุพดี ศิริวรรณ.
ชื่อผู้แต่งยุพดี ศิริวรรณ.
พิมพลักษณ์จำปาทอง พริ้นติ้ง; นนทบุรี ; 2548.
เลขเรียกHJ 2250 ย384ก 2548,657.46 ย46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีภาษีอากรของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน = Tax accounting for boi business / สมเดช โร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2550
เลขเรียก657.46 ก459 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา