Found: 267  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปีที่ระลึกวันสถาปนากรมศุลกากร 4 กรกฎาคม 2537 / กรมศุลกากร
ชื่อผู้แต่งกรมศุลกากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2537.
เลขเรียกHJ7054.55 ก169ป 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง140 ปี กรมศุลกากร = 140th anniversary The Customs Department / กรมศุลกากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศุลกากร, 2557 [2014]
เลขเรียกHJ7054.55 ห159 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 28 มิถุนายน 2538 / สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภา, 2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปีสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย = 40th Anniversary of Board of Trade of Thailand / สภาหอการค้าแห่งปร...
ชื่อผู้แต่งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2538.
เลขเรียกHF1594.55 ส229ป 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สุเมธาจารย์ / สหธน รัตนไพจิตร บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
เลขเรียก340 ห111 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องe-Customs : กฎหมายภาษีและพิธีการศุลกากร (ฉบับสมบูรณ์) / ผู้เขียน วิชัย มากวัฒนสุข.
ชื่อผู้แต่งวิชัย มากวัฒนสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพน : อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์, 2551.
เลขเรียกKPT3645 ว63,343.056 ว32อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องE-customs = พิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกระบบอิเล็กทรอนิกส์ / วิชัย มากวัฒนสุข.
ชื่อผู้แต่งวิชัย มากวัฒนสุข 2499-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2548.
เลขเรียกHJ7054.55 ว62ค 2548,336.26 ว726อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNational trade estimate of Thailand : the USTR reports, 2001-2007 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ บรรณาธิกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), B. E. 2551[2008]
เลขเรียกHF1594.55.Z4U6 N37 2008,382.05 N277
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWTO กับการใช้มาตรการฝ่ายเดียวเพื่อคุ้มครองทรัพยากรร่วมของโลก : ศึกษากรณีสหรัฐอเมริกาห้ามนำเข้ากุ้ง ...
ชื่อผู้แต่งจิราวัลย์ คชฤทธิ์
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎระเบียบและพิธีการนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ / โดย ศูนย์ข้อมุลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบั...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน?, [2549].
เลขเรียกHF1713 ก113,553.8 ว517ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจไทยกับบทบัญญัติแกตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยสินค้าและการตลาด 1 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2539.
เลขเรียกHF1721 ก117
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจไทยกับบทบัญญัติแกตต์ / กองวิจัยสินค้าและการตลาด 1 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2539.
เลขเรียก341.7543 ก117
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจไทยกับบทบัญญัติแกตต์ / กองวิจัยสินค้าและการตลาด1 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยสินค้าและการตลาด1 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2539.
เลขเรียกHF1733 T5 ก2 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายภาษีและพิธีการศุลกากร / โดย วิชัย มากวัฒนสุข.
ชื่อผู้แต่งวิชัย มากวัฒนสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพฯ) จำกัด, 2546.
เลขเรียกKPT3645 .ว646 2546,343.056 ว32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา