Found: 506  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี กรมศุลกากร: 2417-2537 / กรมศุลกากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศุลกากร, 2537.
เลขเรียกHJ7054.55 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปีที่ระลึกวันสถาปนากรมศุลกากร 4 กรกฎาคม 2537 / กรมศุลกากร
ชื่อผู้แต่งกรมศุลกากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2537.
เลขเรียกHJ7054.55 ก169ป 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง140 ปี กรมศุลกากร = 140th anniversary The Customs Department / กรมศุลกากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศุลกากร, 2557 [2014]
เลขเรียกHJ7054.55 ห159 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 28 มิถุนายน 2538 / สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภา, 2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปีสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย = 40th Anniversary of Board of Trade of Thailand / สภาหอการค้าแห่งปร...
ชื่อผู้แต่งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2538.
เลขเรียกHF1594.55 ส229ป 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สุเมธาจารย์ / สหธน รัตนไพจิตร บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
เลขเรียก340 ห111 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDinner talk : องค์การการค้าโลกในวิสัยทัศน์ของ ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์
ชื่อผู้แต่งศุภชัย พานิชภักดิ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2545]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องE-customs = พิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกระบบอิเล็กทรอนิกส์ / วิชัย มากวัฒนสุข.
ชื่อผู้แต่งวิชัย มากวัฒนสุข 2499-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2548.
เลขเรียกHJ7054.55 ว62ค 2548,336.26 ว726อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEC มหาอำนาจใหม่ของโลก : บทบาทสู่ศตวรรษใหม่ของประชาคมยุโรป / คำรณ อินธนูไชย เขียน.
ชื่อผู้แต่งคำรณ อินธนูไชย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สุริยบรรณ, [2535] (พิมพ์ซ้ำ2536).
เลขเรียกHC241.2 ค64,341.242 ค217อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGATS ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ / พรเทพ เบญญาอภิกุล ; บรรณาธิการ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งพรเทพ เบญญาอภิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2548.
เลขเรียกHF1713 บ73,382.92 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGSP trade fair.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2530.
เลขเรียก382.7 จ579 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStigilitz Plan : ข้อเสนอสำหรับการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา / ชมเพลิน สุวรรณภาณุ.
ชื่อผู้แต่งชมเพลิน สุวรรณภาณุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
เลขเรียกHF1379 ช48,382.92 ช16ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWTO กับการใช้มาตรการฝ่ายเดียวเพื่อคุ้มครองทรัพยากรร่วมของโลก : ศึกษากรณีสหรัฐอเมริกาห้ามนำเข้ากุ้ง ...
ชื่อผู้แต่งจิราวัลย์ คชฤทธิ์
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎกติกา WTO / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมบูรณ์ ศิริประชัย บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552.
เลขเรียกHF1385 ก32,382.92 ก13
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา