Found: 85  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish guide 5 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น...
ชื่อผู้แต่งศิริรัตน์ กมลวานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซนเตอร์, 2549.
เลขเรียกPE1119 ศ481 ล.5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : แนวทางการวัดและป...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545
เลขเรียกPE1119 ว432,420 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545
เลขเรียกLB1577.T5 ว432,495.91 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ [videorecording] / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิราเคิล แมส มีเดีย, [ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ [videorecording] / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิราเคิล แมส มีเดีย, [ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [Video CD] / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรม...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิมพลักษณ์2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [videorecording] / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิราเคิล แมส มีเดีย, [ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [videorecording] / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิราเคิล แมส มีเดีย, [ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / จ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2546.
เลขเรียกLB1577.T5 ว65 2546,495.9107 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบ...
ชื่อผู้แต่งไพรวัลย์ สิงห์แฮด.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556.
เลขเรียกว 495.9184 พ996ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐาน โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วนการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา กลุ่มสาระก...
ชื่อผู้แต่งนภาภรณ์ ทาโยธี.
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียก495.9184 น162ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐาน โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วนการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา กลุ่มสาระก...
ชื่อผู้แต่งนภาภรณ์ ทาโยธี.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2554.
เลขเรียกว 495.9184 น162ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนการ์ตูนแอนิเมชันโดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้สมองเป็นฐาน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้...
ชื่อผู้แต่งสุภัชรา อวบอ้วน
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก372.6044 ส46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา