Found: 273  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พลังลาว" ชาวอีสาน มาจากไหน? / สุจิตต์ วงษ์เทศ.
ชื่อผู้แต่งสุจิตต์ วงษ์เทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
เลขเรียกDS588.ต5 ส725,930.1 ส752พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกและรูปแบบของการผวนคำในภาษาไทยถิ่นกรุงเทพฯ ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นอีสาน และภาษาไทยถิ่นใต้ / ...
ชื่อผู้แต่งตามใจ อวิรุทธิโยธิน
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะโลง / พระครูสิริสุตาภิมณฑ์, สิบเอกอำนวย ปารมีแจ้.
ชื่อผู้แต่งพระครูสิริสุตาภิมณฑ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพน : สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, [254-?].
เลขเรียกPL4208.9.ห7 พ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกความแตกต่างของฐานกรณ์ชุดพยัญชนะต้นกักด้วยวิธีสมการจุดร่วม : กรณีศึกษาภาษา ม้ง เมี่ยน และมัล...
ชื่อผู้แต่งยุพาพร ฮวดศิริ
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตหนังสือใบลาน / มุณี พันทวี
ชื่อผู้แต่งมุณี พันทวี
พิมพลักษณ์(มหาสารคาม) : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, [2541?].
เลขเรียก091 ม 712 ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกและผลิตกาแฟอาราบีก้าบนที่สูง / ผู้เขียนและเรียบเรียง พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์, บัณฑูรย์ วาฤทธิ์
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.
เลขเรียกSB270.T5 พ164 2542,633.73 ช762ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของชาวไทยที่พูดภาษาลาว กวย และเขมร : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทา...
ชื่อผู้แต่งสุนทร สุรวาทกุล
พิมพลักษณ์2531.
เลขเรียกHN700.55 ส759ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนภาษาไทยเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มโรงเรียนปงยางคก จัง...
ชื่อผู้แต่งรำพา ฤาชัย, 2497-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการเพิ่มการเรียนรู้สองภาษา เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดภาษาไทยกลาง และภาษาไทยถิ่น...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ วงค์คำชู, 2516-
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียกว 495.9181 อ373ก 2542
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเอกสารโบราณเบื้องต้น / โดย คงเดช ประพัฒน์ทอง.
ชื่อผู้แต่งคงเดช ประพัฒน์ทอง, 2480-2529.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2520.
เลขเรียกCN1220 .ค24,495.911 ค238ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ชื่อหมู่บ้านในเขตอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย / กนกวรรณ อารีย์พัฒนไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ อารีย์พัฒนไพบูลย์
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียกDS589 ก125ก 2534,398.232 ก 045 ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ชื่อหมู่บ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร / ปริญญานิพนธ์ ของ มยุรี สีชมภู
ชื่อผู้แต่งมยุรี สีชมภู
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียกDS589.Y31 ม189ก 2534,ส 495.91734 ม47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผญาจากรายการวิทยุกระจายเสียง / สิริชญา คอนกรีต.
ชื่อผู้แต่งสิริชญา คอนกรีต.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกPL4208.9.ต3 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำบอกเวลาในภาษาไทยถิ่นอีสานในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน / นิโลบล ภู่ระย้า = A study of time marke...
ชื่อผู้แต่งนิโลบล ภู่ระย้า
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำเรียกการทำอาหารในภาษาไทยถิ่นเหนือตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ / โกสินทร์ ปัญญาอธิสิน = An e...
ชื่อผู้แต่งโกสินทร์ ปัญญาอธิสิน
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา