Found: 146  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกและรูปแบบของการผวนคำในภาษาไทยถิ่นกรุงเทพฯ ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นอีสาน และภาษาไทยถิ่นใต้ / ...
ชื่อผู้แต่งตามใจ อวิรุทธิโยธิน
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะโลง / พระครูสิริสุตาภิมณฑ์, สิบเอกอำนวย ปารมีแจ้.
ชื่อผู้แต่งพระครูสิริสุตาภิมณฑ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพน : สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, [254-?].
เลขเรียกPL4208.9.ห7 พ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกความแตกต่างของฐานกรณ์ชุดพยัญชนะต้นกักด้วยวิธีสมการจุดร่วม : กรณีศึกษาภาษา ม้ง เมี่ยน และมัล...
ชื่อผู้แต่งยุพาพร ฮวดศิริ
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนภาษาไทยเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มโรงเรียนปงยางคก จัง...
ชื่อผู้แต่งรำพา ฤาชัย, 2497-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการเพิ่มการเรียนรู้สองภาษา เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดภาษาไทยกลาง และภาษาไทยถิ่น...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ วงค์คำชู, 2516-
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียกว 495.9181 อ373ก 2542
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเอกสารโบราณเบื้องต้น / โดย คงเดช ประพัฒน์ทอง.
ชื่อผู้แต่งคงเดช ประพัฒน์ทอง, 2480-2529.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2520.
เลขเรียกCN1220 .ค24,495.911 ค238ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำเรียกการทำอาหารในภาษาไทยถิ่นเหนือตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ / โกสินทร์ ปัญญาอธิสิน = An e...
ชื่อผู้แต่งโกสินทร์ ปัญญาอธิสิน
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภาษาถิ่น : ภาษาตระกูลไท / สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
ชื่อผู้แต่งสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกPL4191 ส876ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระบบเสียงและการจัดกลุ่มทางเชื้อสายของภาษาดาระอั้ง (ปะหล่อง) บ้านนอแล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงให...
ชื่อผู้แต่งเบญจวรรณ กสิโสภา
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวรรณกรรมเรื่องมูลตันไตร = A study of Mullatantrai / โดย สุมน ร่วมสุข.
ชื่อผู้แต่งสุมน ร่วมสุข.
พิมพลักษณ์2532.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์คำศัพท์ภาษาไทเหนือ : รายงานการวิจัย / นววรรณ พันธุเมธา ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัย สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ, 2540.
เลขเรียก495.91
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการใช้คำศัพท์ของคนต่างอายุในภาษาลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ / อรทัย ใจใส.
ชื่อผู้แต่งอรทัย ใจใส, 2518-
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกPL4193.ล6 อ43 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องบัวรม บัวเรียว บัวรอง ฉบับภาคเหนือและฉบับภาคอีสาน = A comparative ...
ชื่อผู้แต่งดอกรัก พยัคศรี.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแผนที่แนวแบ่งเขตภาษา ระหว่างภาษาไทยถิ่นกลางและภาษาไทยถิ่นอื่น ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : ...
ชื่อผู้แต่งศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา