Found: 242  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท / สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : สถาบันฯ], 2534.
เลขเรียกLG395.ท9ม5 ส33
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างคำกริยาประสมในภาษาไทยถิ่นอีสานจังหวัดอุบลราชธานี. / วิทยานิพนธ์ ของ ชมพูนุท ธารีเธียร...
ชื่อผู้แต่งชมพูนุท ธารีเธียร.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีทางภาษาและความหมายทางสังคมในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่าม / วิทยานิพนธ์ ของ กุนทินี โคตรพัฒ...
ชื่อผู้แต่งกุนทินี โคตรพัฒน์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกส 495.917 ก73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีทางภาษาและบทสะท้อนวิธีคิดท้องถิ่นในสำนวนอีสาน / วิทยานิพนธ์ ของ คนึงชัย วิริยะสุนทร
ชื่อผู้แต่งคนึงชัย วิริยะสุนทร
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกส 495.917 ค37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกและรูปแบบของการผวนคำในภาษาไทยถิ่นกรุงเทพฯ ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นอีสาน และภาษาไทยถิ่นใต้ / ...
ชื่อผู้แต่งตามใจ อวิรุทธิโยธิน
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะเลิง / สุรัตน์ วรางค์รัตน์.
ชื่อผู้แต่งสุรัตน์ วรางค์รัตน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, [2531].
เลขเรียกDS570 ก585ส74
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาพย์เซิ้งบั้งไฟ : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมือง จังวัดยโสธร / อร่ามจิต ชิณช่าง
ชื่อผู้แต่งอร่ามจิต ชิณช่าง
พิมพลักษณ์2531.
เลขเรียกPL4204 อ392ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายความหมายของคำเรียกอวัยวะร่างกายภายนอกในภาษาไทยอีสานถิ่นขอนแก่น / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิ...
ชื่อผู้แต่งวิไลพร ศรีจันทร์หล้า
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 495.917 ว74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกคำในภาษาถิ่นขอนแก่น / พงศ์ศิริ นาคพงศ์.
ชื่อผู้แต่งพงศ์ศิริ นาคพงศ์.
พิมพลักษณ์2525.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกคำในภาษาถิ่นขอนแก่น / พงศ์ศิริ นาคพงษ์
ชื่อผู้แต่งพงศ์ศิริ นาคพงษ์
พิมพลักษณ์2525.
เลขเรียกวจ 495.91742 พ25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกคำในภาษาถิ่นขอนแก่น = A study of word classification in Khornkaen Dialect [Thesis]/ พงศ์ศิริ...
ชื่อผู้แต่งพงศ์ศิริ นาคพงศ์.
เลขเรียกPL4195.ข5 พ25 2525
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตหนังสือใบลาน / มุณี พันทวี
ชื่อผู้แต่งมุณี พันทวี
พิมพลักษณ์(มหาสารคาม) : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, [2541?].
เลขเรียก091 ม 712 ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตหนังสือใบลาน / มุณี พันทวี
ชื่อผู้แต่งมุณี พันทวี
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, [2542?]
เลขเรียก495.917 ม626ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อการรู้จำตัวเขียนอักษรธรรมอีสานบนใบลาน = Algorithm development for Isan Dhamma...
ชื่อผู้แต่งพระมหาปรีชา ค้าคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ชื่อหมู่บ้านในเขตอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย / กนกวรรณ อารีย์พัฒนไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ อารีย์พัฒนไพบูลย์
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียกDS589 ก125ก 2534,398.232 ก 045 ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา