Found: 104  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 1- / วินัย พงศ์ศรีเพียร : บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552--.
เลขเรียกDS571 .ห36,959.3 ห15 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย / วินัย พงศ์ศรีเพียร บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554.
เลขเรียกDS562 ห36 2554,959.3 ห32ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAn error analysis of documents on thai culture translated by the external cultural relations divisio...
ชื่อผู้แต่งSupattra sakha.
พิมพลักษณ์2000.
เลขเรียกPL4158 S959a 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการกลายเป็นรูปไวยากรณ์ / กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
ชื่อผู้แต่งกิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียก P299.G73 ก631ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการกลายเป็นรูปไวยากรณ์ = Grammaticalization / กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา.
ชื่อผู้แต่งกิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกP121 ก631 2559,410 ก613ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกลายเป็นคำไวยากรณ์ของ "ด้วย" / นพรัฐ เสน่ห์.
ชื่อผู้แต่งนพรัฐ เสน่ห์.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกPL4180 น34,495.918 น118ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการณ์ลักษณะในภาษาเมี่ยน / วิชัย กฤตประโยชน์ = Aspect in mien / Wichai Kritprayoch.
ชื่อผู้แต่งวิชัย กฤตประโยชน์
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียกPL4191.ม8 ว62 2533
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบไวยากรณ์และรูปแบบของประโยคภาษาไทยโดยอัตโนมัติ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ =Grammar and st...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542.
เลขเรียก495.9150285 ก451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากฎไวยากรณ์แบบไม่พึ่งบริบทแบบความน่าจะเป็น เพื่อการพัฒนาระบบแจงประโยคภาษาไทย : รายงานวิจัยฉบ...
ชื่อผู้แต่งรัฐสิทธิ์ สุขะหุต
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2556?]
เลขเรียกส.ร. 005.13 ร113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรวมความหมายในคำกริยาภาษาไทย / ศรินทิพย์ วัชรวัฒนากุล
ชื่อผู้แต่งศรินทิพย์ วัชรวัฒนากุล
พิมพลักษณ์2528.
เลขเรียก495.915 ศ 148 ก 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์งานเขียนของคริสโตเฟอร์ ไรท์ / โดย นวพร ธานีวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งนวพร ธานีวัฒน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกPL4200.8.ภ6 น53
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงแย้งระหว่างภาคแสดงของประโยคภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามทฤษฎีไวยากรณ์ระบบภารกิจ / ปริญญาน...
ชื่อผู้แต่งนิติมา ไกรฤกษ์
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียกวจ 495.9151 น73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากลุ่มประโยคในความเรียงภาษาไทย / ดิเรกชัย มหัทธนะสิน
ชื่อผู้แต่งดิเรกชัย มหัทธนะสิน
พิมพลักษณ์2523.
เลขเรียก495.915 ด 585 ก 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาถ้อยคำที่ใช้เป็นสำนวนไทยในบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์รายวัน : รายงานการวิจัย = The study of ...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ต้นโพธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557.
เลขเรียก495.911 ก425ก 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา