Found: 109  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 คุณธรรมสำหรับเด็กดี / Esteve Pujol i Pons, เขียน ; Ines Luz Gonzalez ; ภาพประกอบ, กัญญารัตน์ จิร...
ชื่อผู้แต่งอี ปองส์, เอสเตเว ปูยอล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2551.
เลขเรียกLB1060 ป513,170 อ772ย 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArab Spring : การลุกฮือที่เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกอาหรับ / จรัญ มะลูลีม
ชื่อผู้แต่งจรัญ มะลูลีม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2557.
เลขเรียกDS63.1 จ4อ 2557,320.9174927 จ154อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLand, sea & air สุดยอดเครื่องจักรสงครามสามเหล่าทัพ / พารากอน บุ๊คส์ เขียน ; ชัยจักร ทวยุทธานนท์ แปล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2560
เลขเรียกU800 .ล83 2560,355.8 ล946 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีทางภาษาและความหมายทางสังคมในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่าม / วิทยานิพนธ์ ของ กุนทินี โคตรพัฒ...
ชื่อผู้แต่งกุนทินี โคตรพัฒน์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกส 495.917 ก73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็นธุรกิจเทปเพลง / ศมกมล ลิมปิชัย
ชื่อผู้แต่งศมกมล ลิมปิชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
เลขเรียกHF6161.ท73 ศ127 2536,302.23 ศ128ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความหมายแบบครอบคลุมของคำสำคัญทางวัฒนธรรม g2sไม่เป็นไรg3s g2sเกรงใจg3s และ g2sขอโทษg3sในภ...
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ เมฆถาวรวัฒนา
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เรื่องสั้นในหนังสือวชิรญาณวิเสศและวชิรญาณ / สุภัคมณฑน์ ขุมทรัพย์ดี.
ชื่อผู้แต่งสุภัคมณฑน์ ขุมทรัพย์ดี.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก895.913 ส834ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาในการตั้งชื่อของคนไทย / โดย สุภาพรรณ ณ บางช้าง
ชื่อผู้แต่งสุภาพรรณ ณ บางช้าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
เลขเรียกPL4162 ส838ก 2529,495.917 ส46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาในงานนิเทศศาสตร์ / ผู้เรียบเรียง อุษณีย์ มากประยูร text
ชื่อผู้แต่งอุษณีย์ มากประยูร
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554
เลขเรียก302.23 อ49ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเสนอแนะการผลิตละครโทรทัศน์ไทย การศึกษาประเด็น SLVR ในละครโทรทัศน์ต่างประเทศ / ค้นคว้าและเรียบเร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม, 2553.
เลขเรียกPN1992.65 น46 2553,791.457 ข429 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดและภูมิปัญญาไทย คำ : ร่องรอยความคิด ความเชื่อไทย / สุวรรณา สถาอานันท์,เนื่องน้อย บุณยเนตร
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา สถาอานันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียกBD215 ส874,390.09593 ส47ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความทันสมัย การเปิดรับข่าวสารและสิ่งแวดล้อมทางสังคม กับพฤติกรรมการแต่งกายและการใช...
ชื่อผู้แต่งดารารัตน์ ไชยาโส
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นปกครองของล้านนาและสุโขทัย : ข้อคิดใหม่และข้อสังเกตบางประการ / เฉลิมวุฒิ ต๊ะ...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมวุฒิ ต๊ะคำมี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกDS578 ฉ429 2559,959.32 ฉ431ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา