Found: 125  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArab Spring : การลุกฮือที่เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกอาหรับ / จรัญ มะลูลีม
ชื่อผู้แต่งจรัญ มะลูลีม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2557.
เลขเรียกDS63.1 จ4อ 2557,320.9174927 จ154อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องETourism : information technology for strategic tourism management / Dimitrios Buhalis.
ชื่อผู้แต่งBuhalis, Dimitrios.
พิมพลักษณ์Harlow, England : Prentice Hall/Financial Times, 2003.
เลขเรียกG155.A1 B931E,338.47910285 Bu931E 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLand, sea & air สุดยอดเครื่องจักรสงครามสามเหล่าทัพ / พารากอน บุ๊คส์ เขียน ; ชัยจักร ทวยุทธานนท์ แปล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2560
เลขเรียกU800 .ล83 2560,355.8 ล946 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีทางภาษาและความหมายทางสังคมในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่าม / วิทยานิพนธ์ ของ กุนทินี โคตรพัฒ...
ชื่อผู้แต่งกุนทินี โคตรพัฒน์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกส 495.917 ก73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความหมายแบบครอบคลุมของคำสำคัญทางวัฒนธรรม g2sไม่เป็นไรg3s g2sเกรงใจg3s และ g2sขอโทษg3sในภ...
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ เมฆถาวรวัฒนา
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เรื่องสั้นในหนังสือวชิรญาณวิเสศและวชิรญาณ / สุภัคมณฑน์ ขุมทรัพย์ดี.
ชื่อผู้แต่งสุภัคมณฑน์ ขุมทรัพย์ดี.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก895.913 ส834ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม / สุภัทรา อักษรานุเคราะห์.
ชื่อผู้แต่งสุภัทรา อักษรานุเคราะห์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
เลขเรียกPE1066 ส74,420.7 ส836ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเกาหลีและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวเกาหลี / มุน ฮย็อน นา, ผู้เขียน ; พ...
ชื่อผู้แต่งมุน, ฮย็อน นา
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียก306.85 ม45ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาในการตั้งชื่อของคนไทย / โดย สุภาพรรณ ณ บางช้าง
ชื่อผู้แต่งสุภาพรรณ ณ บางช้าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
เลขเรียกPL4162 ส838ก 2529,495.917 ส46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาในงานนิเทศศาสตร์ / ผู้เรียบเรียง อุษณีย์ มากประยูร text
ชื่อผู้แต่งอุษณีย์ มากประยูร
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554
เลขเรียก302.23 อ49ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเสนอแนะการผลิตละครโทรทัศน์ไทย การศึกษาประเด็น SLVR ในละครโทรทัศน์ต่างประเทศ / ค้นคว้าและเรียบเร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม, 2553.
เลขเรียกPN1992.65 น46 2553,791.457 ข429 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดและภูมิปัญญาไทย คำ : ร่องรอยความคิด ความเชื่อไทย / สุวรรณา สถาอานันท์,เนื่องน้อย บุณยเนตร
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา สถาอานันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียกBD215 ส874,390.09593 ส47ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา