Found: 85  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Thai for daily use ฝึกพูดภาษาไทยไว้ใช้งาน"/ กมลวัตร ณัฐวรา.
ชื่อผู้แต่งกมลวัตร ณัฐวรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจ.บี.พับลิชชิ่ง, 2554.
เลขเรียกPL 4166.5 ก137ท 2554,495.91824956 ก167ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกหน่วยเสียงภาษาไทยโดยใช้การแทนเสียงแบบทั้งเซกเมนต์ / หนึ่งฤทัย เอกชัยวรสิน = Thai phoneme cl...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งฤทัย เอกชัยวรสิน
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชี้เฉพาะคำสำคัญเสียงพูดภาษาไทยบนพื้นฐานของการตรวจสอบหน่วยเริ่มและหน่วยตามของพยางค์ / เฉลิมวุฒิ ไ...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมวุฒิ ไวชนะ
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจรู้เสียงพูดภาษาไทย โดยใช้หน่วยพยางค์ / ทริ ประทุมทาน = Thai speech recognition using syllabl...
ชื่อผู้แต่งทวิ ประทุมทาน, 2502-
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้จำคำพูดภาษาไทย โดยใช้ลักษณะบ่งความต่างของหน่วยเสียง / ณัฐกร ทับทอง = A Thai speech recognitio...
ชื่อผู้แต่งณัฐกร ทับทอง, 2512-
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้จำหน่วยเสียงภาษาไทยที่ถูกแบ่งแบบซอฟต์โดยใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟ / ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา ...
ชื่อผู้แต่งศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
เลขเรียก612.78 ศ676ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้จำหน่วยเสียงสระภาษาไทยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม / เอกฤทธิ์ มณีน้อย = Thai vowel phoneme recog...
ชื่อผู้แต่งเอกฤทธิ์ มณีน้อย
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการลดการออกเสียงสระอะในการจำแนกสระด้วยความถี่ฟอร์แมนต์ของเสียงพูดต่อเนื่องภาษาไทย / ธีระ สุ...
ชื่อผู้แต่งธีระ สุริย์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการแปรเสียงพยัญชนะในภาษาไทยของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึงอย่างรุนแรง / โดย ศ...
ชื่อผู้แต่งศิวลักษณ์ เจือจุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกPL4165 ศ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระบบเสียงและการจัดกลุ่มทางเชื้อสายของภาษาดาระอั้ง (ปะหล่อง) บ้านนอแล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงให...
ชื่อผู้แต่งเบญจวรรณ กสิโสภา
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของพยางค์ที่ได้รับการลงเสียงหนัก และพยางค์ที่ไม่ได้รับการลงเสียงหนักในภา...
ชื่อผู้แต่งณัฐพล พึ่งน้อย
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบคำเลียนเสียงธรรมชาติในภาษาจีนและภาษาไทย / ลีลาวันต์ สุรชิต = A comparative study...
ชื่อผู้แต่งลีลาวันต์ สุรชิต
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์พยางค์ภาษาไทยด้วยวิธีการสังเคราะห์แบบวิเคราะห์โดยใช้คู่เส้นสเปกตรัม / ชัชวาลย์ หาญสกุล...
ชื่อผู้แต่งชัชวาลย์ หาญสกุลบรรเทิง, 2520-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์พยางค์เสียงหนักและพยางค์เสียงเบาในภาษาไทย / นัฐพล พานสมบัติ = Synthesis of stressed an...
ชื่อผู้แต่งนัฐพล พานสมบัติ, 2520-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์เสียงวรรณยุกต์และสระในพยางค์เปิดภาษาไทย โดยใช้หน่วยเสียงอนุภาค / เอกพล อนุสุเรนทร์ = S...
ชื่อผู้แต่งเอกพล อนุสุเรนทร์
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา