Found: 59  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการกลบเกลื่อนในการสนทนาเรื่องเพศของคนไทย / สุนันทา คงประโคน = Hedging strategies in conversat...
ชื่อผู้แต่งสุนันทา คงประโคน
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีและโครงสร้างปริจเฉทของการให้คำแนะนำในภาษาไทย / ปาริดา สุขประเสริฐ = Strategies and discourse ...
ชื่อผู้แต่งปาริดา สุขประเสริฐ
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนออุดมการณ์ความเป็นแม่ในวาทกรรมโฆษณาใน นิตยสารสำหรับครอบครัว / สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี = The p...
ชื่อผู้แต่งสุคนธรัตน์ สร้อยทองดี
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับถ้อยคำทางศาสนาของคริสตชนชาวอีสานกรณีศึกษาบ้านซ่องแย้ ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร / ...
ชื่อผู้แต่งชลดา ดวงมาลา
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกวจ 495.9152 ช43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางโครงเรื่องในปริจเฉทเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงและประสบการณ์อ้อมในภาษาไทย / ทรงธรรม วงศ์วิรุฬห์...
ชื่อผู้แต่งทรงธรรม วงศ์วิรุฬห์, 2522.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อความ / จันทิมา อังคพณิชกิจ
ชื่อผู้แต่งจันทิมา อังคพณิชกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
เลขเรียกP302.15 จ63 2561,401.41 จ285ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อความ = Discourse analysis / จันทิมา อังคพณิชกิจ
ชื่อผู้แต่งจันทิมา อังคพณิชกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกP302 จ285,401.41 จ285ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริจเฉท "ทอล์คโชว์" ของทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ / วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ = Discourse considera...
ชื่อผู้แต่งวิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริจเฉทรายการโทรทัศน์ "หัวหมอจ้อข่าว" / ปัญจพร ลีลาชีวสิทธิ์ = A discourse analysis of ...
ชื่อผู้แต่งปัญจพร ลีลาชีวสิทธิ์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความประเภทต่างๆ ในภาษาไทย / โดย ชลธิชา บำรุงรักษ์.
ชื่อผู้แต่งชลธิชา บำรุงรักษ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2539.
เลขเรียกPL4163 ช43,410 ช188ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ภาษาไทยถิ่นอีสานในนวนิยายเรื่อง ลูกอีสาน ของคำพูน บุญทวี : งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วิภาพ ค...
ชื่อผู้แต่งวิภาพ คัญทัพ ผู้แต่ง
เลขเรียก495.91 ว648ก 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์วาทกรรมเรื่องตลกภาษาไทย / กาญจนา เจริญเกียรติบวร = A discourse analysis of jokes in Tha...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา เจริญเกียรติบวร
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปริจเฉทรายการขายตรงสินค้าเครื่องสำอางทางโทรทัศน์ / จุฬธิดา อภัยโรจน์ = A study of the disco...
ชื่อผู้แต่งจุฬธิดา อภัยโรจน์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวาทกรรมเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอดส์ในสังคมไทยตามแนวปฏิพันธวิเคราะห์ / จันทิมา เอียมานนท์ = A s...
ชื่อผู้แต่งจันทิมา เอียมานนท์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา