Found: 101  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 กฎเหล็กสู่ความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ = The seven spiritual laws of superheroes : harnessing our power t...
ชื่อผู้แต่งโชปรา, ดีปัก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
เลขเรียกBF 637.S8 ช838จ 2556,204 ช838จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง850 คำต้องรู้สู้ CU-TEP และ TOEFL / สรุจ ศุภศิรประภา, จริยา ประภพรัตนกุล, มณฑิรา ดำรงมณี.
ชื่อผู้แต่งสรุจ ศุภศิรประภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดจำหน่าย, 2559.
เลขเรียก428.0076 ส174ป 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPopular dictionary โปรแกรมพจนานุกรมการบริหาร การจัดการ พาณิชยกรรมและการตลาด [electronic resource] :...
ชื่อผู้แต่งวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เจเนซิสมีเดียวคอม, 2546.
เลขเรียกPL4157 ว579ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSMEs ตีตลาดโลกภาค2 / คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, พลชัย เพชรปลอด,เรียบเรียง text
ชื่อผู้แต่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, 2559
เลขเรียกHD62.7 อ916,658.022 ค125S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการนำเสนอและการใช้ภาษาของโฆษณาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทฟังก์ชันนัลดริงก์ในสื่อเฟชบุ๊ก = Pre...
ชื่อผู้แต่งวิริยวิศศ์ มงคลยศ.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก495.918 ว694ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการใช้ภาษาในข้อความบนเสื้อยืด/ จินตหรา ศรีภิรมย์.
ชื่อผู้แต่งจินตหรา ศรีภิรมย์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะเทยานุกรม / รวบรวม-เรียบเรียงโดย: เต็มที่
ชื่อผู้แต่งเต็มที่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: อักขระบันเทิง, 2546.
เลขเรียกPL4185 ต696
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาด : ศัพท์และการจำกัดความ / เรียบเรียงโดย รณชัย ตันตระกูล.
ชื่อผู้แต่งรณชัย ตันตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเคแอนด์เอส โฟโต้สตูดิโอ, 2551.
เลขเรียกHF 5412 ร14 2551
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์คำศัพท์สแลงของชายที่มีจิตใจเป็นหญิง / โดย ชัชนีย์ วินิจชัยนันท์.
ชื่อผู้แต่งชัชนีย์ วินิจชัยนันท์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกPL4196 ช62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้ภาษาสแลง ในการพูดกับสัมฤทธิผล ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธ...
ชื่อผู้แต่งไผ่แก้ว สุวรรณโพธิ์.
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาลักษณะคำสแลงของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานคร / ก่อชาติ ชำนาญช่าง.
ชื่อผู้แต่งก่อชาติ ชำนาญช่าง.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก495.918 ก351ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา