Found: 27  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1+10 ภาษาอาเซียน = Dictionary ASEAN / วรันธร ทองบ่อ...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์อุดรธานี : ร้านสุริยา, [2556?]
เลขเรียกP119.32.A8 ห159 2556,341.2473 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor พม่า / ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส เรื่อง ; เฉลิม เกยมณี ภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2557.
เลขเรียกPL3933 ซ75 2557,915.91 ซ597
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor อาเซียน / ทีมนักวิชาการอาเซียน เรื่อง ; มนต์ชนก ศาสตร์หนู ภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2556.
เลขเรียกPL3509 .ซ75 2556,495.9 ซ726
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai-Myanmar dictionary / [ผู้เรียบเรียง: อรนุช-วิรัช นิยมธรรม ; ผู้บอกภาษาหลัก: อูโกณฑัญญะ, อูซองอ...
ชื่อผู้แต่งอรนุช นิยมธรรม
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ศูนย์พม่าศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
เลขเรียกPL3957 อ329พ 2550,495.913958 อ329ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาพม่า ศัพท์ และคำแปล = Myanmar language usage vocabulary and translation / โดยชูชาติ เต็งสุ...
ชื่อผู้แต่งชูชาติ เต็งสุวรรณ์
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : แสงศิลป์], 2538.
เลขเรียกอ 495.839591 ช72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า - ไทย = Myanmar - Thai dictionary / อรนุช นิยมธรรม และวิรัช นิยมธรรม ; อูโกณฑัญญะ ...
ชื่อผู้แต่งอรนุช นิยมธรรม
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559
เลขเรียกอ 495.8395911 อ329พ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า-ไทย / ผู้เรียบเรียง อรนุช - วิรัช นิยมธรรม.
ชื่อผู้แต่งอรนุช นิยมธรรม.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ศูนย์พม่าศึกษา คณะมนุษยศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
เลขเรียกPL3956 อ44 2550,อ 495.839591 อ43พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า-ไทย = Myanmar-Thai Dictionary / ผู้รวบรวม อรนุช นิยมธรรม และวิรัช นิยมธรรม
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559.
เลขเรียกPL4188.M9 พ174น,495.839591 อ329พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า-ไทย = Myanmar-Thai dictionary / อรนุช นิยมธรรม, วิรัช นิยมธรรม
ชื่อผู้แต่งอรนุช นิยมธรรม
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, [ม.ป.ป].
เลขเรียกอ 495.839591 อ175พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า-ไทย และ ไทย-พม่า = Myanmar-Thai and Thai-Myanmar dictionary / ผู้รวบรวม, อรนุช นิยมธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.
เลขเรียกPL3957 พ174 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า-ไทย และไทย-พม่า = Myanmar-Thai and Thai-Myanmar Dictionary / ผู้รวบรวม อรนุช นิยมธรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2537.
เลขเรียกPL4188.M9 พ174
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า-ไทย และไทย-พม่า = Myanman-Thai and Thai-Myanmar dictionary / รวบรวมโดย อรนุช นิยมธรรม ...
ชื่อผู้แต่งอรนุช นิยมธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัดพิมพ์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท, 2537.
เลขเรียกPL4187 อ329พ 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า-ไทยและไทย-พม่า = Myanmar-Thai and Thai-Myanmar dictionary / ผู้รวบรวม อรนุช นิยมธรรม...
ชื่อผู้แต่งอรนุช นิยมธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), 2537.
เลขเรียกPL3959.ท9 อ44 2537,อ 495.839591 อ43พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า-ไทยและไทย-พม่า = Myanmar-Thai and Thai-Myanmar dictionary / ผู้รวบรวม อรนุช นิยมธรรม...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.
เลขเรียกPL4187 พ174
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาพ 1,000 คำศัพท์ 108 ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เพื่อเรียนเด็กไทย จำกัด, 2556
เลขเรียกPL3507 พ23 2556,495.903 พ125พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา