Found: 219  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนนาคพันธุ์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์), 254?
เลขเรียก928.95911 ว32
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์), [2544?]
เลขเรียก928.9591 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์), 25-
เลขเรียก920 ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) / [BOOK]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัชรินทร์การพิมพ์, 2540.
เลขเรียกCT1548 .ห37,928.95911 ห135
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 พระยาอนุมานราชธน : นิรุกศาสตร์ / กรมศิลปากร
ชื่อผู้แต่งศิลปากร, กรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร องค์การค้าของคุรุสภา และมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, 2531.
เลขเรียก412 ศ37ร 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความหมายของคำในหนังสือ อักขราภิธานศรับท์ของหมอบรัดเลย์ / โดย เนติมา พัฒนก...
ชื่อผู้แต่งเนติมา พัฒนกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกPL4169 น73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์อุปลักษณ์การต่อสู้และการแข่งขันในข่าวธุรกิจตามแนวทฤษฎีอรรถศาสตร์พุทธิปัญญา = An analysi...
ชื่อผู้แต่งโชคชัย ห่วงถนอม.
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภาษาไทย ตามแนวภาษาศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ กาพย์กลอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2519.
เลขเรียกPL4158 .ป45 2519,495.91 ป412ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ (ท.201)
ชื่อผู้แต่งราตรี ธันวารชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537-
เลขเรียกPL4158 .ร64,495.912 ร442ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ / ประสิทธิ์ กาพย์กลอน.
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ กาพย์กลอน.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2514?]
เลขเรียก495.912 ป412ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ / ประสิทธิ์ กาพย์กลอน.
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ กาพย์กลอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2515.
เลขเรียกPL4158 .ป45 2515,49T ป 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ เล่ม 1 เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย / ราตรี ธันวารชร
ชื่อผู้แต่งราตรี ธันวารชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537
เลขเรียก495.912 ธ24ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา