Found: 201  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เมื่อก่อนลายสือไทนี้บ่มี เมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี".
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมวดวิชาภาษาไทย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร, 2526.
เลขเรียกPL4168 ม8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไกรสิทธิ์" วรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดชุมพร : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ / วนิดา พิเศษพงษา
ชื่อผู้แต่งวนิดา พิเศษพงษา
พิมพลักษณ์2526.
เลขเรียก495.9176 ว 101 ก 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2400 ปีในแหลมทอง / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กฤษณา เกษมศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงศ์สว่าง, 2527.
เลขเรียกDS571 ส473 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี กรมวิชาการ / คณะบรรณาธิการ สุภรณ์ สภาพงษ์, อุ้มบุญ สิงห์อัศวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2535.
เลขเรียกL591 .ส38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง700 ปี ลายสือไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2526.
เลขเรียก495.91008 ธ717จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง700 ปี ลายสือไทย / วิทยาลัยครูยะลา.
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูยะลา.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : แผนกบริการทางการศึกษา วิทยาลัยครูยะลา, 2527.
เลขเรียก495.91 ย117จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง700 ปี ลายสือไทย (อักขรวิทยาไทย ฉบับย่อ) / ก่องแก้ว วีระประจักษ์ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งก่องแก้ว วีระประจักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526.
เลขเรียกPL4159 .ก56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง700 ปี ลายสือไทย (อักขรวิทยาไทย ฉบับย่อ) / เรียบเรียงโดย ก่องแก้ว วีระประจักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526.
เลขเรียก495.91109 จ689
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง700 ปี ลายสือไทย / [สมเสริฐ รัตนานนท์ , ผู้รวบรวม].
พิมพลักษณ์จันทบุรี : โรงเรียนศรียานุสรณ์, 2526.
เลขเรียกPL4168 จ73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง700 ปี ลายสือไทย / สมชาย พุ่มสอาด, กมล วิชิตสรศาสตร์, สมพงศ์ เกรียงไกรเพชร
ชื่อผู้แต่งสมชาย พุ่มสะอาด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดือนสยาม, 2527.
เลขเรียก959.32 ส 151 จ 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง700 ปี ลายสือไทย / กตัญญู ชูชื่น
ชื่อผู้แต่งกตัญญู ชูชื่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เรือนแก้วการพิมพ์, 2526
เลขเรียก495.91 ก362จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง700 ปี ลายสือไทย / ภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัยครูนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูนครราชสีมา. ภาควิชาภาษาไทย
พิมพลักษณ์นคราชสีมา : ภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัยครูนครราชสีมา, ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา, 2526
เลขเรียก495.9111 ว34จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง700 ปี ลายสือไทย / อาจ อารัทธกานนท์ บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม วิทยาลัยครูนครปฐม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2526
เลขเรียก495.9111 จ54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง700 ปี แห่งลายสือไทย / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม วิทยาลัยครูนครปฐม ; อาจ อารัทธกานนท์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงสยามการพิมพ์, 2526.
เลขเรียกPL4168 ว6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง700 ปีลายสือไทย : อักขรวิทยาไทย ฉบับย่อ / ก่องแก้ว วีระประจักษ์ เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526.
เลขเรียกPL4168 จ689 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา