Found: 1,083  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ตั๋วเมือง" การเรียนภาษาล้านนาผ่านโครงสร้างคำ / เกษม ศิริรัตน์พิริยะ.
ชื่อผู้แต่งเกษม ศิริรัตน์พิริยะ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียกPL4195.ห7 ก765 2548,495.9117 ก85ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทำไม" ในภาษา / บรรจบ พันธุเมธา.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2527.
เลขเรียกPL4163 .บ45,495.91 บ149ท 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เมื่อก่อนลายสือไทนี้บ่มี เมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี".
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมวดวิชาภาษาไทย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร, 2526.
เลขเรียกPL4168 ม8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไกรสิทธิ์" วรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดชุมพร : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ / วนิดา พิเศษพงษา
ชื่อผู้แต่งวนิดา พิเศษพงษา
พิมพลักษณ์2526.
เลขเรียก495.9176 ว 101 ก 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร / พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, บรรณาธิการ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง209 ฟอนต์สวย Photoshop / ปิยพร เชี่ยวชูศักดิ์, พิชัย พงศ์พิทักษ์พงศ์.
ชื่อผู้แต่งปิยพร เชี่ยวชูศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี, 2553.
เลขเรียกT385 ป619,686.22544 ป619ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2400 ปีในแหลมทอง / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กฤษณา เกษมศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงศ์สว่าง, 2527.
เลขเรียกDS571 ส473 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี กรมวิชาการ / คณะบรรณาธิการ สุภรณ์ สภาพงษ์, อุ้มบุญ สิงห์อัศวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2535.
เลขเรียกL591 .ส38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง700 ปี ลายสือไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2526.
เลขเรียก495.91008 ธ717จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง700 ปี ลายสือไทย / วิทยาลัยครูยะลา.
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูยะลา.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : แผนกบริการทางการศึกษา วิทยาลัยครูยะลา, 2527.
เลขเรียก495.91 ย117จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง700 ปี ลายสือไทย (อักขรวิทยาไทย ฉบับย่อ) / เรียบเรียงโดย ก่องแก้ว วีระประจักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526.
เลขเรียก495.91109 จ689
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง700 ปี ลายสือไทย / สมชาย พุ่มสอาด, กมล วิชิตสรศาสตร์, สมพงศ์ เกรียงไกรเพชร
ชื่อผู้แต่งสมชาย พุ่มสะอาด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดือนสยาม, 2527.
เลขเรียก959.32 ส 151 จ 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง700 ปี ลายสือไทย / โดย สมชาย พุ่มสอาด, กมล วิชิตสรศาสตร์, สมพงศ์ เกรียงไกรเพชร
ชื่อผู้แต่งสมชาย พุ่มสอาด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดือนสยาม, 2527.
เลขเรียกDS571 ส35,959.3 ส16จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง700 ปี ลายสือไทย / [สมเสริฐ รัตนานนท์ , ผู้รวบรวม].
พิมพลักษณ์จันทบุรี : โรงเรียนศรียานุสรณ์, 2526.
เลขเรียกPL4168 จ73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา