Found: 81  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1+10 ภาษาอาเซียน = Dictionary ASEAN / วรันธร ทองบ่อ...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์อุดรธานี : ร้านสุริยา, [2556?]
เลขเรียกP119.32.A8 ห159 2556,341.2473 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor พม่า / ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส เรื่อง ; เฉลิม เกยมณี ภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2557.
เลขเรียกPL3933 ซ75 2557,915.91 ซ597
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor ลาว / ศศิธร อ่อนเหลา ; อโณทัย องกิตติกุล ภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งศศิธร อ่อนเหลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556.
เลขเรียกPL4236 .ศ56 2556,495.9191 ศ291ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor อาเซียน / ทีมนักวิชาการอาเซียน เรื่อง ; มนต์ชนก ศาสตร์หนู ภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2556.
เลขเรียกPL3509 .ซ75 2556,495.9 ซ726
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor เวียดนาม / นันนัน, ภัสธิดา บุญชวลิต เรื่อง ; na-ru ภาพ.
ชื่อผู้แต่งนันนัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556.
เลขเรียกPL4374 น6ซ 2556,495.9228 น431ซ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์วิธีการทับศัพท์ภาษาตะวันตกในพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 / อนุวัต ชัยเกียรต...
ชื่อผู้แต่งอนุวัต ชัยเกียรติธรรม.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2554.
เลขเรียก410 อ154ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ศัพท์โบราณจากวรรณคดีไทย ที่ปรากฎในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 / อรไท ใหญ่แทน...
ชื่อผู้แต่งอรไท ใหญ่แทนคุณ
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียก495.9131 อ 239 ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปคำศัพท์และความหมายของคำยืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคำฉันท์ = A study of forms and meanings of kh...
ชื่อผู้แต่งจตุพร โคตรกนก
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำทับศัพท์ : ภาษาต่างประเทศในไทย / เจตต์ วิษุวัต : รวบรวม.
ชื่อผู้แต่งเจตต์ วิษุวัต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2550.
เลขเรียกPL4168 จ694,495.913 จ 844 ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำทับศัพท์...ภาษาต่างประเทศในไทย / เจตต์ วิษุวัต.
ชื่อผู้แต่งเจตต์ วิษุวัต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2550.
เลขเรียกPL4168 จ73,495.9124 จ54ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำที่เขียนทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2525 และรายชื่อจังหวัดในประเท...
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
พิมพลักษณ์ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ., 2530
เลขเรียก495.913 ร22ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำที่เขียนทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และรายชื่อจังหวัดในประเท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2530.
เลขเรียกPL4168 ค356 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำที่เขียนทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และรายชื่อจังหวัดในประเท...
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2531
เลขเรียก495.913 ร22ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำที่เขียนทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ;และ;รายชื่อจังหวัดในประเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2527.
เลขเรียกPL4185 ค256 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา