Found: 54  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAbbreviation dictionary.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2544.
เลขเรียกPE1693 ป152 2544?,423.1 อ953
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำนาม คำลักษณนาม และคำย่อของไทย / ภูมิจรรยา.
ชื่อผู้แต่งภูมิจรรยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นกล้า, 2561.
เลขเรียกPL4111 ภ-ค 2561,495.9182 ภ664ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำราชาศัพท์ คำย่อ ลักษณนาม / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ยัวร์บุ๊ค.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ยัวร์บุ๊ค , 2562.
เลขเรียก495.913 ค379 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำศัพท์-คำย่อ ด้านการต่อต้านการทุจริต (ฉบับอังกฤษ-ไทย) / กลุ่มวิชาการต่างประเทศ สำนักการต่างประเทศ ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. สำนักการต่างประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิชาการต่างประเทศ, 2556
เลขเรียกJF1525.C66 ส-ค 2556,364.132303 ค383
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสั่งสอนอบรมวิธีบูชาพระและสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชรเต็มและย่อ / ของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี)
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) 2331-2415.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดระฆังโฆสิตาราม, 2544.
เลขเรียกBQ5618.T5 ส245ค 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสั่งสอนอบรมวิธีบูชาพระและสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชรเต็มและย่อ ของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2533.
เลขเรียกBQ5618.T5 ค383 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสั่งสอนอบรมวิธีบูชาพระและสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชรเต็มและย่อ ของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2534.
เลขเรียกBQ5618.T5 ค383 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำไทยง่ายที่มักใช้ผิด : รวมลักษณนามที่ควรรู้และหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายต่างๆ ในภาษาไทย / รวบรวมแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ครีเอทบุ๊คส์, [2550?]
เลขเรียกPL4158 ค63,495.913 ฝ64ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือตัวย่อเบรลล์อังกฤษทางลัด / วีรชัย อำพรไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่งวีรชัย อำพรไพบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อินเด็กซ์ แอ็ซโซซิเอด, 2546.
เลขเรียกZ5346.Z9 ว825,421.1 ว825ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปทานุกรมอักษรย่อ พ.ศ. 2550 / ตะวัน ทักษณา และ นาวิตรี ทักษณา.
ชื่อผู้แต่งตะวัน ทักษณา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2550.
เลขเรียกPL4189 ต258,411 ต258ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรม 4,000 คำศัพท์อังกฤษ-ไทย ใช้มากที่สุดในโลก / ฝ่ายตำราวิชาการกู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : กู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์, 2562.
เลขเรียก423.95911 พ174
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมการเขียนภาษาจีน (ฉบับอักษรย่อ) / สมชาย ชัยธนะตระกูล
ชื่อผู้แต่งสมชาย ชัยธนะตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : Page Plus, 2547
เลขเรียกPL1420 ส239พ 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมคำย่อ-อักษรย่อในภาษาไทย / เอกรัตน์ อุดมพร, เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา, 2554.
เลขเรียกPL4186.5 อ881 2554,495.9131 พ 083 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา