Found: 335  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 บทความ เพื่อการฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ.กับนวัตกรรมการ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, [2553].
เลขเรียกLG 395.T5.ท592 ห556 [2553],สร 378.05 ท592ห 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA semantic analysis framework of two consecutive Thai serial verbs / Jutapuck Pugsee =กรอบงานวิเครา...
ชื่อผู้แต่งJutapuck Pugsee.
พิมพลักษณ์2008.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBrink ไม่แย่เสมอไป ถ้ารู้จักพลิกมุมคิด / ศศิ วุฒิกุล.
ชื่อผู้แต่งศศิ วุฒิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2557.
เลขเรียก153.42 ศ287บ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIf you care enough / วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม.
ชื่อผู้แต่งวิไลรัตน์ เอมเอี่ยม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2554.
เลขเรียกAC159 ว6อ 2554,089.95911 ว733อ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีเขียนเรียงความประกวด/ อร่าม อินพุ่ม.
ชื่อผู้แต่งอร่าม อินพุ่ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ด้วยรัก , [2549].
เลขเรียกPL 4158 อ392ก [2549],808.4 อ392ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีเขียนเรียงความประกวดพร้อมตัวอย่างเรียงความชนะเลิศ / อร่าม อินพุ่ม
ชื่อผู้แต่งอร่าม อินพุ่ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด้วยรัก, 2547.
เลขเรียกPN179.T5 อ392ก 2547,808.4 อ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดเรียงคำในประโยคภาษาอังกฤษให้มีลำดับการแปลตรงกับความหมายในประโยคภาษาไทย โดยใช้โครงข่ายประสาทเที...
ชื่อผู้แต่งอนุชา แหวนเงิน 2517-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาด : ศัพท์และการจำกัดความ / เรียบเรียงโดย รณชัย ตันตระกูล.
ชื่อผู้แต่งรณชัย ตันตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเคแอนด์เอส โฟโต้สตูดิโอ, 2551.
เลขเรียกHF 5412 ร14 2551
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกทักษะการเขียนเรียงความโดยใช้กระบวนการจีแพสสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุนวิทยา...
ชื่อผู้แต่งตาณิกา เงินฝรั่ง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 495.910712 ต243ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเขียนเรียงความโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประ...
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ เมฆจรัสกุล
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกวจ 495.9102 ว75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถการเขียนเรียงความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แผนผังความ...
ชื่อผู้แต่งอภัยวัลย์ กึกก้อง
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 495.9107 อ46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา