Found: 968  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องActive Learning "สร้างคนดีแก่แผ่นดิน" / ผู้เขียน, ครรชิต มนูญผล และคณะ.
ชื่อผู้แต่งครรชิต มนูญผล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ [ผู้จัดจำหน่าย], 2560.
เลขเรียก370.1523 ค153อ 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการสอนภาษาไทยให้สนุก อุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร.
ชื่อผู้แต่งอุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิงออนเปเปอร์, 2557.
เลขเรียกLB 1577.T35 อ823ก 2557,495.91 อ823ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 1 เล่ม 1 :ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นป. 1-3 / อัชชา แสงอ...
ชื่อผู้แต่งอัชชา แสงอัสนีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.), 2545
เลขเรียก495.91 อ112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : โครงงาน ช่วงชั้นที่ 2 ป. 4-6 / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ชื่อผู้แต่งสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พ.ว.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2545
เลขเรียก495.91 ส14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "Cippa model" / อัมพา บุ่ยศิริรักษ์
ชื่อผู้แต่งอัมพา บุ่ยศิริรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก373.2419591107 อ558ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "มุ่งประสบการณ์ภาษา พัฒนาคุณภาพชีวิต" / ว...
ชื่อผู้แต่งวิไลวรรณ คำมั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
เลขเรียก372.607 ว735ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่มีความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย...
ชื่อผู้แต่งสำเนา เนื้อทอง
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา ในหมู่บ้านชาวเล / ยุพดี จันทร์ดวง = The organizatio...
ชื่อผู้แต่งยุพดี จันทร์ดวง, 2508-
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย / สุดาพร ไชยะ
ชื่อผู้แต่งสุดาพร ไชยะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2552
เลขเรียก372.6 ส44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 4 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉ...
ชื่อผู้แต่งไพจิตร์ วรวาท, 2503-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา เรื่อง คู่หูคู่อ่านหรรษา ชั้นประถมศึกษาป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา เรื่อง ก่อร่างสร้างคำ (คำมูล) [videoreco...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบแผนผังความคิดชั้นประถมศ...
ชื่อผู้แต่งเตือนจิต นาราช
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 495.9107
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องคำนาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบการจัดกิจกรรมด้ว...
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ อธิราช
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 495.9107
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา